Degink savo riebalus su manimi 512 apk

Ryt Prsijos dialektizm vartojimas Nesurandant precedentinio pamato etimologiniam atkrimui, galima drsiai naudotis tais lokaliniais dialektizmais, kurie, be jokios abejons, turjo bti tapti inomi prsams bei j bent okazionaliai vartojami. Maiuliui isprsti prsiko odio kakta paslapt8. Maiulis sugretina paraymus enterp -en, enterp -on su analogikais vienaskaitos galininko paraymais -en, -on, atspindiniais ne k kita kaip galn acc.

Sduvi kamp iaurs vakar Semboje. Vadinas, sukurtoji norma dar gali bti perirta, nors gal to ir nevertt daryti dl 2 prieasi: a fonetin katekizm kalbos raida yra suklusi tokias morfologines inovacijas, kurios padaro i kalb itin paprast imokti ir vartoti; b jeigu bsimasis Prs Centras atsiras Semboje, t.

Lietuvi, latvi ir slav kalb vaidmuo restauruojant prs kalb Naujoji prs kalba, kaip ir paliudytoji paminkluose, yra vakar balt tarmi palikuon. Taiau tos tarms formavosi tame paiame periferiniame prabaltik dialekt kontinuume, kuriame formavosi ir bsimieji slav dialektai5.

Palmaitis L. Maiulis V. Balt ir kit indoeuropiei kalb santykiai. Vilnius, Mintisp. Maiulio taisykl: jei kuris nors indoeuropietikos kilms faktas yra paliudytas lietuvi, latvi ir slav kalbose, jis gali bti rekonstruojamas ir prs kalboje. Tai rodo, kad tos paios aknies odi turjo bti ir prs kalboje.

Taigi panaioms tikslioms rekonstrukcijoms reikia trij altini: lietuviko, latviko ir slaviko. Vien tik dviej altini lietuvi ir latvi nepakanka. Remtis tik viena lietuvi arba latvi ryt balt kalba nepageidautina. Paliudytos bei nepaliudytos prs kalbos dali atstatymas Itisas kalbos atkrimas reikalauja atstatyti tiek t kalbos dal, kuri yra paliudyta ilikusiais tekstais, tiek nepaliudytj dal. Paliudytoji dalis atstatoma nuosekliai tyrinjant paminkl rayb. Didiul indl darb djo Vytautas Maiulis ileids transliteruotus prs kalbos paminklus su paodiniu vertimu bei komentarais6, taip pat Etimologin odyn7.

Pirmiausia reikia atsivelgti gotikini raidi form ypatumus tam tikrais istoriniais laikotarpiais. Pavyzdiui, raids t taisymas c, arba raids c taisymas t, net nelaikytini taisymu, nes ios dvi raids raytos beveik vienodai. Maiuliui isprsti prsiko odio kakta paslapt8. Taiau Elbingo odynlyje maosios raids b forma yra panai didiosios raids C form, o daugelis io paminklo odi prasideda btent didija raide. Antra vertus, kaip sakyta, raidi t ir c paraymai beveik nesiskiria, vadinas, tradicikai vis skaitoma raidi samplaika tt negincijamai gali Maiulis V.

Prs kalba II. Vilnius: Mokslas Prs kalbos etimologijos odynas. Vilnius: Mokslas, t. Visa to rezultatas trivialus skaitymas Cacto [kakt], t. Elementari tiesa yra ir tai, kad paminkl rayboje raide e gali bti perteikiamas nekiriuotas trumpasis i, kaip antai odio rekian I Viepat atveju: [rikjan]. Antra vertus, raide o gali bti perteikiamas trumpasis platusis u, kaip kad odyje meddo E medus: [medu].

Dl raids i V. Maiulis ne kart pabrs dar ir tai, kad katekizmuose ji nuolat vartojama kaip prie einanio priebalsio palatalizacijos enklas. Tai visikai atitinka svorio metimas ir bpm tradicij, plg. Paminkl raybos analiz yra bet kokio rimtesnio lingvistinio tyrinjimo pradia. Kas dl nepaliudytosios kalbos dalies, ji atkuriama atstatant sisteminius paradigminius santykius vidins rekonstrukcijos pagalba.

Viena i ia taikom procedr gali bti pavadinta papildomja rekonstrukcija eksplikacija Vladimiro Toporovo pasilytas terminas9. Turiu galvoje ne degink savo riebalus su manimi 512 apk tik tokius paprastus atvejus, kaip odio pavartojimas formoje, kurioje jis nepaliudytas, bet ir pai nepaliudyt form sistemin atkrim.

Pirmuoju atveju procedra tikrai paprasta. I skirting odi nesunkiai sudaroma atitinkamo linksniavimo paradigma, pvz. I tokios paradigmos automatikai atsistato trkstanios odio formos: dat.

Panaiai, bet remiantis sisteminiais santykiais tarp deklinacini kamien, antruoju atveju atkuriamos ir niekur nepaliudytos formos. Taip remiantis paliudytais a-kamieniu nom.

degink savo riebalus su manimi 512 apk

Sons III, gen. Sunos I [snus] snus, sunaus galima rekonstruoti i- bei u-kamien nom. Vis dlto susiduriama ir su problemomis, kai reikia rekonstruoti i- bei ja-rodo,p. Tai, be abejo, rodo, kad jau XVI a. Sembos tarmse veik j neutralizavimo tendencija. Todl neverta n abejoti, kad XXI a. Kur kas daugiau problem sudaro veiksmaodis. Fonetin paminkl analiz leido V. Maiuliui prieiti prie ivados, kad katekizm nektose sutapo daugelis tematinio veiksmaodio esamojo ir btojo laiko form.

Tokio sutapimo taiau negaljo bti atematini kamien ast bipraes. Visais kitais atvejais t. Suprantama, skirting tyrintoj nuomons ia gali ir skirtis, nekalbant apie tai, kad visos k tik ivardytos formos paimtos i katekizm, kuri kalb spjame buvus jotvingizuot plg.

Jei autentika prs kalba tikrai ilaik pamedn tarmei bding fonetin sistem, rekonstrukcija turt bti gerokai kitokia, o gramatins formos turtingesns Vis dlto, kaip jau sakyta, naujaprsi kalba atkuriama remiantis III Katekizmo sembika tarme. Darybini element semantin sistema odi darybos srityje atkuriama darybini element semantin sistema, t.

Maiulio atskleistos tyrinjant prsik odi etimologij balt kalb darybos lyginamosios istorins analizs pagrindu. Juk itoks palyginimas yra voliuntaristinis ir todl arba nieko nerodantis, arba nepakankamas.

Document Information

Pradioje turi bti rastas artimesnis odio altinis ir nustatyta, kuriai kalbos daliai is altinis priklauso ar daiktavardis, bdvardis, veiksmaodis tt. Jeigu jis savo ruotu yra vedinys, reikia nustatyti darybos bd bei pastarojo sukeliam reikms pakeitim, taip pat rekonstruojamos darybos lygmen. Kai lygmuo yra gilesnis nei etimologizuojamo odio kalba t. Palyginkime V. Toporovo11 ir V. Maiulio12 atlikt to paties sen. Nebandydamas suprasti formos, V.

Toporovas eina paskui J. Endzelyn, kuris pams analogik fraz su odiu enterpo i III Katekizmo, skelbia enterpo esant vokiei originalo veiksmaodio nutzet atitikmeniu. Po to itaip paskelbtas veiksmaodis lyginamas su lie. Tai yra klasikinis beprasms voliuntaristins etimologijos pavyzdys. Prieingai tam, V. Maiulis pirmiausia apvelgia visas analogikas frazes, kuriose pasitaiko ne vien formos enterpen, enterpo, bet taip pat ir enterpon. Po to, atsivelgdamas galni raybos ypatybi katekizmuose visum, V.

Maiulis sugretina paraymus enterp -en, enterp -on su analogikais vienaskaitos galininko paraymais -en, -on, atspindiniais ne k kita kaip galn acc. Tokiu bdu raybos analiz eina pirma etimologini procedr. Atlikus i analiz paaikjo, kad paraymas enterpo yra raybos klaida vietoj prasto ir paliudyto enterpon [enterpan]. Todl visos paioje pradioje apvelgtos frazs gali bti veriamos su prieveiksmiu naudinga, vo. Endzelyno nutzet. Jei tuomet odis enterpan yra prieveiksmis bevards gimins nom.

Prs kalbos etimologijos odynas, t. Dievo vard Pastarasis dr brenda scott svorio netekimas bti ivestas su priesaga -in- tik i daiktavardio pr. Vadinas, semantinis odio pr.

Dabar jau galima pereiti prie dar gilesnio pr. Toliau eina ir pats giliausias bei plaiausias lyginimas indoeuropietikame lygmenyje, nuo kurio paprastai ir pradeda visi tradiciniai etimologai. Taiau net ir ioje pakopoje V. Ir tik dabar, paioje pabaigoje ne pradioje! Kaip matome, tokia nuosekli bei gili analiz nepaprastai naudinga prs kalbos atkrimui.

Juk net ir visai neturdamas tokio tikslo, V. Du analizs altiniai, odiai pr. Gramatini kategorij inventoriaus nustatymas Morfologijos srityje standartizuotai norminei kalbai nustatomas gramatini kategorij inventorius. Jei kuri nors gramatin kategorija nra paliudyta prs kalbos paminkluose, ji dirbtinai nevedama. Paliudytos gramatins kategorijos atitinka tas, kurios inomos ryt balt lietuvi ir latvi kalbose, t. Antars Pallaips III, fem. Mes madlimai IIIlinksnis plg. Steimans Waikammans IIIlyginimo laipsnis plg.

Vrs, adv. Atpasakojamosios nuosakos kategorija bdinga taip pat lietuvi ir latvi kalboms yra nustatyta mano paties analizuojant form su galne -ts vartosen bei j tradicinio aikinimo trkumus Refleksyvumas nelaikomas gramatine kategorija. Taiau verta paymti, kad prs kalboje aptinkamos tos paios refleksyvo rys, kaip ir lietuvi kalboje, netgi tranzityvinis refleksyvas plg. Erains mukinsusin [mukinsei sin] swaian mukinsnan Ikvienas tesimokina sav mokym III.

Mokslininkai, nuj prs kalbos lituanizacijos keliu, nenori pripainti, kad prs kalboje bta tik keturi paradigmini linksni. Kad paminkluose paliudyti tik keturi, tai neva vokiei Abelio Willio darbas veriant tekst paraidiui i vokiei kalbos nepaisant aiki atvej, kai vertimas skiriasi nuo germaniko originalo.

Gino esm visuomet suvedama du neva nagininko linksnio atvejus: pasakym sen wissans swaieis su visais savaisiais III tarytum su lietuvika galne instr. Kas dl swaieis, tai vis tikriausiai korektros klaida degink savo riebalus su manimi 512 apk prasto acc.

Uploaded by

Baltistica 252, Vokalizmo poiriu abejotina ir kamieno manrekonstrukcija dl gerai paliudyto archainio e-vokalizmo dat. Kadangi pasakyme As N.

Bet kokios aliuzijos latvi dat. Nuo seno prs kalbos lituanizatoriai stengiasi paneigti ir a-kamieno prs kalbos galn gen. Visus panaius samprotavimus sugriauna tiek paminkluose, tiek vietovardiuose paliudyti tokie jungini su genityvu pirmajame sande atvejai, kaip silkasdrb E [silkasdrimbis] ilko apdangalas arba Wilkaskaymen Vilko kaimas. Sistemos prievarta Systemzwang is terminas reikia nusistovjusi paradigmini form sistemos spaudim, kuris stabdo t fonetini dsni veikim, kurie pakeist prast paradigmos ivaizd arba net net sistem beprasmybes.

Todl danai katekizmuose nom. Pastarieji atvejai smoningai eliminuojami naujojoje degink savo riebalus su manimi 512 apk kalboje dl sistemos prievartos, t. Naujojoje prs kalboje i inovacija smoningai tvirtinta ios darybos abstraktuose turint tiksl ilaikyti maksimal naujosios prs kalbos artum paliudytai sembikai katekizm kalbai kitaip visus tuos atvejus reikia pakeisti sistemine galne nom.

Todl paliudytj form pagrindu net ir pabrtinai sukurta dirbtin eventualiai pasitaikydavusi paradigma nom. Sembikose katekizm nektose netiesiogini linksni segmentas -kwa- atsirasdavo okazionaliai dl form nom. Sembikose nektose visi inga-kamieno bdvardiai labai anksti m pereiti ingja-kamien plg. Traktuojant semb l kaip palatalin plg.

Eufoniniai pakeitimai vienaskaitos vardininke Sembikos katekizmu Kat. E galn -is arba -s atitinka Kat.

Deja, E i-kamieniai vardininkai prikiamai rodo, kad ioje pamedn? Tokia mistika veria samprotauti apie archainius morfonologinius procesus, vykusius vakar balt tarmi prieistorje.

Esu seniai pareiks nuomon, kad tai vad. Nors daugelis kalbinink, baimindamiesi 17 dl savo akademinio autoriteto, kratosi prs kalbos a-kamieni galinink panaumo hetit a-kamieno vardinink-kilminink -as, niekas nra rods, kad balt prokalbs tarms nebuvo vliausiosios ilikusios vlyvj indo-europiei tarmi reprezentants, taip kad net ir vakar balt tarm savo archajikumu n kiek nenusileido daugiau kaip prie 3 tkstantmeius paliudytoms indoeuropietikoms Anatolijos kalboms. Jei tad vad.

Beje, visose indoeuropiei kalbose pastebime, kad vyrikosios gimins priebalsinio kamieno vardaodiai t. Centriniame balt-slav prokalbs tarmi areale, t. Periferiniame balt-slav prokalbs tarmi areale taip vyko tik tose tarmse, i kuri vliau iriedjo slav prokalb.

Kitose tarmse sutapimas iliko, matyt, dl to, kad ilg laik naujoji akuzatyvin sandara jose koegzistavo su senosios sandaros frekventalijomis, lygiai kaip ir hetit kalboje. Tik vakar balt prokalbei susiformavus, a-kamieni vardaodi vienaskaitos vardininko ir kilmininko sutapimas buvo likviduojamas vedant vardinink arba i-kamien fleksij bent dalyje tarmi ir ne po lpini priebalsi, r.

Tose tarmse, kurias reprezentuoja sembiki katekizmai ar jotvingikos kilms, ar ne, iuo atveju neturi reikms visos galns buvo trumpinamos, tad ir i-kamiens, tiek originalios, tiek vestos dar vakar balt prokalbs laikais vardinink kur ir jei buvo vestosprarado bals.

degink savo riebalus su manimi 512 apk

Kitose pozicijose sutapimas su teorine galne -as yra okazionalus: net ir E tarmje po lpinio priebalsio pasirodo eufoninis a-kamienis nom. Sembos katekizmuose esama ir trivialesni eufonins epentezs atvej, plg. Balt kalb gramatins sistemos raida. Kaunas: viesap. Vienas paradoksas Panaiai kaip latvi kalboje, prs s yra palatalizuotas ir ivirts prie j junginius su a, o, u plg.

Tai reikia, kad prs kalboje palatalizuotas prie mintus junginius z savo ruotu turjo ivirsti plg. Nra paliudyta n vieno pr. Kaip tik prieingai, Kat. Galbt prsai turjo tarpinius sargiuosius-varbiuosius s, z : pirmasis vokikai ausiai buvo panaesnis sch [], antrasis s prie balsius [z]?

Vokiei kalbos taka prs kalbos sintaksei Sintakss srityje reikia daryti skirtum tarp paminkluose paliudytos vokiei kalbos takos kai ji atstovauja tipologikai inomam reikiniui bei takos, kuri skatino vidin grynai baltik raid.

degink savo riebalus su manimi 512 apk

Nors vokiei kalbos taka bent paminkl vertjams yra akivaizdi, paliudyta mediaga neremia populistinio poirio, neva prs kalbos tekstai tai tik vergikas vokiko originalo atkartojimas. Juk ir atsivelgdami tai, kad vokiei kalba smarkiai veik vertjus kaip tikriausiai ir pai XVI a.

Vondannen er kommen wird, bet pr. Stwendau wirst pergubons II i ten Jis ateis, vo. Vnd was er mer wider die gebot Gottes vnd seinen Standt gethan, bet pr. Vnd hat jemands darein zu sprechen, bet pr. Degleichen, bet pr. Abejoni dl vergiko vertimo nekelia nebent atvejai, kai vokiki 1-jo bei 2-jo asmen refleksyvai veriami numesti svorio ritininis derbis 1-jo bei 2-jo asmen negimininiais vardiais: soltu dich segnen vs.

Kas dl veiksmaodio nuklimo pasakymo pabaig plg. Tas pats su infinityvinmis konstrukcijomis, kuriose prie bendrat pasitaiko vokiei dalelyt zu atitinkantis prielinksnis prei: preilginton prie teisti, zu richten plg. Taiau greta vis ivardyt neabejotin svetimybi prs kalboje bta ir vidins raidos, kurios krypt takojo vokiei kalba. Tipikas atvejis vokiei artikel der tt.

Prs katekizm kalboje artroidas yra gramatin priemon, nurodanti teising linksn, kai gramatins linksnio formos daugiareikms. Sembos jotvingikose? Tam itin danai naudotas vardis stas dl itin dano atitinkamo vokiko vardio der artikelinio vartojimo, plg. Be artroido itoki frazi nemanoma vienareikmiai suprasti ar ia kalbama apie nuodmi atleidim, ar apie atleidim nuodm, o gal net ir apie nuodm-atleidim. E pamedn?

Naujoji prs kalba remiasi ne pamednika, bet sembika III Katekizmo kalba, todl yra primityvesn, bet tuo paiu ir lengvesn imokti su visais jos artroidais. Todl net nra reikalo skubti juos visus suraant Naujosios prs kalbos odyn. Panaiu keliu gali eiti ir gilesnis atkrimas, taiau jau atkuriant arba pasiskolinant ir aknis. Kaimynins kalbos kaip leksikos altinis Kai kurie odiai atgaunami i kaimynini kalb vokiei, lietuvi, lenkkurias jie pateko vairiais keliais.

degink savo riebalus su manimi 512 apk

Pagrindinis baltikos kilms kitoje kalboje dialektizm lobynas yra buvusi Ryt ir Vakar Prsijos vokiei tarms, taip pat iose teritorijose surayti istoriniai dokumentai Nors daugelis i dialektizm yra lietuvikos, bet ne prsikos kilms, o imtai Plg. Frischbier F. Preussisches Wrterbuch, Bd. Akademie d. Wissenschaft u. Literatur Mainz.

Wachholtz Vlg. Kitas svarbus prsizm altinis Maosios Lietuvos lietuvi kalba, vis pirma Jono Bretkno Brettcke ratai, nes jis pats buvo prs kilms. Dl tam tikr prieasi is odis seniai inyko ryt balt kalbose plg. Jo naujaprsika forma bus nepts sutinkamai su jotvingizuota sembika fonetika. Vokikas Ryt Prsijos dialektizmas Zarm ermenys, sprendiant i z matyt, kadaise taip buvo perteiktas priebalsis stikriausiai prsikos, bet ne lietuvikos kilms. Lyginant j su lie. Pagaliau prsicizm iekotina ir lenk kalboje, be to, ne vien tik Prsijos mozr teritorijoje.

Daug inom lenk turjo prsikos kilms pavardes plg. Jo vokalizmas lenk kalboje atitinka prs cirkumfleksin dvibals balt.

Daugelio vietovardi reikms yra aikios dl sutapimo su atitinkamais lietuvikais odiais: Bluskaym plg. Panaiai tokie inomi sudurtini prsik vietovardi komponentai, kaip -pelk, brast um-tilte rodo prsikus odius npr. Dmmlers Verl. Tarp i komponent pasitaiko ir gyvoje kalboje vartot dialektizm atitikmen, plg. Tui odini apvalkal panaudojimas Analizuojant ryt balt bei slav kalbose esani akn plg.

Jo buvimas btan vakaras III : pr. Taip prs kalboje trksta odio vakarai, jis nepaliudytas, taiau btent odio vakaras abstrakios reikms daugiskaita j ir reikia lietuvi kalboje. Paprasiausiai prsai iuo atveju turjo eiti tuo paiu keliu, kaip ir lietuviai btan turbt atsirado vlesnje epochoje kaip eufemizmas dl odio vakaras tabuo tai tame paiame kaimyniniame areale netiesiogiai patvirtina ir panai odio vakarai kilm lenk kalboje: zachod reikia saullyd vietos prasme, kurio atitikmuo laiko prasme ir bus vakaras.

I to gaisro pagal le. Atkurtj odi konkurencija: sinonimija Atveju, kai yra galimi keli sprendimai, vyksta odi konkurencija.

Prusu Zodynas | PDF

Prie 20 met Vladimiras Toporovas avjosi mano matematiku prs odio palikuonis at- krimu panzdauniks: panzdau po, sl. Taiau Bretkno ratuose yra n kiek ne maiau patikimas, utat realus odis palikkis. Kadangi odis panzdauniks rekonstruotas nepriekaitingai i prsik element pagal prs kalbos daryb bei arealinius modelius, jis irgi yra teiktinas.

Kalba negali bti be sinonim. Ryt Prsijos dialektizm vartojimas Nesurandant precedentinio pamato etimologiniam atkrimui, galima drsiai naudotis tais lokaliniais dialektizmais, kurie, be jokios abejons, turjo bti tapti inomi prsams bei j bent okazionaliai vartojami. Turiu galvoje ne tik tokius internacionalinius odius, kaip Ryt Prsijos lie. Tokie savi odiai tikrai egzistavo prs kalboje, nors to ir negalime rodyti. Dirbtinis konstravimas ir pseudo-altiniai Jei neinomas odis egzistavo ir yra svarbus, taiau nei jo atkrimui nerandama pamato, nei kuris nors dialektizmas nra tinkamas panaudoti, galima bandyti kurti vakar balt od lyginimo ir analogijos pagrindu.

Tai vienintelis atvejis, kai leistina dirbtinai kurti baltik od. Prsikam atitikmeniui sukurti posinaudojau tipologiniu lyginimu, atsivelgdamas aknin dmen d- ti lietuvi kalbos naujadare d-mesys, taip pat aknin dmen ant 24 latvi odyje uz-manba, vokiei Auf-merksamkeit. Taip buvo pagamintas odis npr. Manau, prsai turjo turi toki pat naujadar teis, kaip ir visi kiti plg. Gali bti dirbtinai sukurtas ir altinis. Tokiu dirbtiniu altiniu laikytinas bdvardis npr.

  • Prusu Zodynas | PDF
  • Aš pašalinu riebalų degintoją

I tikrj senovs prs kalboje vargu ar bta skirtumo tarp didis ir didelis V. Maiulis iveda pr. Tai rodo, kad tos paios aknies odi turjo bti ir prs kalboje. Taigi panaioms tikslioms rekonstrukcijoms reikia trij altini: lietuviko, latviko ir slaviko. Vien tik dviej altini lietuvi ir latvi nepakanka. Remtis tik viena lietuvi arba latvi ryt balt kalba nepageidautina. Paliudytos bei nepaliudytos prs kalbos dali atstatymas Itisas kalbos atkrimas reikalauja atstatyti tiek t kalbos dal, kuri yra paliudyta ilikusiais tekstais, tiek nepaliudytj dal.

Paliudytoji dalis atstatoma nuosekliai tyrinjant paminkl rayb. Didiul indl darb djo Vytautas Maiulis ileids transliteruotus prs kalbos paminklus su paodiniu vertimu bei komentarais6, taip pat Etimologin odyn7. Pirmiausia reikia atsivelgti gotikini raidi form ypatumus tam tikrais istoriniais laikotarpiais.

Pavyzdiui, raids t taisymas c, arba raids c taisymas t, net nelaikytini taisymu, nes ios dvi raids raytos beveik vienodai. Maiuliui isprsti prsiko odio kakta paslapt8.

  1. Senovs prs kalbos inykimas buvo ilgas procesas, prasidjs vokietinant Ordino pusn perjusius prs didikus XIII amiuje, laisviesiems prsams bgant nuo gresianios baudiavos suvokietintus miestus XV amiuje bei paskutiniesiems prsakalbiams baudiauninkams imirtant po met maro ir bado.
  2. Мне представляется, что истина сложнее.
  3. Lietuviai nuo pirkimo nesigydo - Vakarų ekspresas
  4. Riebalų nuostolis po 50

Taiau Elbingo odynlyje maosios raids b forma yra panai didiosios raids C form, o daugelis io paminklo odi prasideda btent didija raide. Antra vertus, kaip sakyta, raidi t ir c paraymai beveik nesiskiria, vadinas, tradicikai vis skaitoma raidi samplaika tt negincijamai gali Maiulis V. Prs kalba II. Vilnius: Mokslas Prs kalbos etimologijos odynas. Vilnius: Mokslas, t. Visa to rezultatas trivialus skaitymas Cacto [kakt], t.

Elementari tiesa yra ir tai, kad paminkl rayboje raide e gali bti perteikiamas nekiriuotas trumpasis i, kaip antai odio rekian I Viepat atveju: [rikjan]. Antra vertus, raide o gali bti perteikiamas trumpasis platusis u, kaip kad odyje meddo E medus: [medu]. Dl raids i V. Maiulis ne kart pabrs dar ir tai, kad katekizmuose ji nuolat vartojama kaip prie einanio priebalsio palatalizacijos enklas.

Tai visikai atitinka lenk tradicij, plg. Paminkl raybos analiz yra bet kokio rimtesnio lingvistinio tyrinjimo pradia.

Kas dl nepaliudytosios kalbos dalies, ji atkuriama atstatant sisteminius paradigminius santykius vidins rekonstrukcijos pagalba. Viena i ia taikom procedr gali bti pavadinta papildomja rekonstrukcija eksplikacija Vladimiro Toporovo pasilytas terminas9. Turiu galvoje ne vien tik tokius paprastus atvejus, kaip odio pavartojimas formoje, kurioje jis nepaliudytas, bet ir pai nepaliudyt form sistemin atkrim. Pirmuoju atveju procedra tikrai paprasta.

I skirting odi nesunkiai sudaroma atitinkamo linksniavimo paradigma, pvz. I tokios paradigmos automatikai atsistato trkstanios odio formos: dat. Panaiai, bet remiantis sisteminiais santykiais tarp deklinacini kamien, antruoju atveju atkuriamos ir niekur nepaliudytos formos.

Taip remiantis paliudytais a-kamieniu nom. Sons III, gen. Sunos I [snus] snus, sunaus galima rekonstruoti i- bei u-kamien nom. Vis dlto susiduriama ir su problemomis, kai reikia rekonstruoti i- bei ja-rodo,p.

Tai, be abejo, rodo, kad jau XVI a. Sembos tarmse veik j neutralizavimo tendencija. Todl neverta n abejoti, kad XXI a. Kur kas daugiau problem sudaro veiksmaodis. Fonetin paminkl analiz leido V. Maiuliui prieiti prie ivados, kad katekizm nektose sutapo daugelis tematinio veiksmaodio esamojo ir btojo laiko form.

Tokio sutapimo taiau negaljo bti atematini degink savo riebalus su manimi 512 apk ast bipraes. Visais kitais atvejais t. Suprantama, skirting tyrintoj nuomons ia gali ir skirtis, nekalbant apie tai, kad visos k tik ivardytos formos paimtos i katekizm, kuri kalb spjame buvus jotvingizuot plg.

Jei autentika prs kalba tikrai ilaik pamedn tarmei bding fonetin sistem, rekonstrukcija turt bti gerokai kitokia, o gramatins formos turtingesns Vis dlto, kaip jau sakyta, naujaprsi kalba atkuriama remiantis III Katekizmo sembika tarme. Darybini element semantin sistema odi darybos srityje atkuriama darybini element semantin sistema, t. Maiulio atskleistos tyrinjant prsik odi etimologij balt kalb darybos lyginamosios istorins analizs pagrindu.

Juk itoks palyginimas yra voliuntaristinis ir todl arba nieko nerodantis, arba nepakankamas. Pradioje turi bti rastas artimesnis odio altinis ir nustatyta, kuriai kalbos daliai is altinis priklauso ar daiktavardis, bdvardis, veiksmaodis tt.

Jeigu jis savo ruotu yra vedinys, reikia nustatyti darybos bd bei pastarojo sukeliam reikms pakeitim, taip pat rekonstruojamos darybos lygmen. Kai lygmuo yra gilesnis nei etimologizuojamo odio kalba t.

Palyginkime V. Toporovo11 ir V. Maiulio12 atlikt to paties sen. Nebandydamas suprasti formos, V. Toporovas eina paskui J. Endzelyn, kuris pams analogik fraz su odiu enterpo i III Katekizmo, skelbia enterpo esant vokiei originalo veiksmaodio nutzet atitikmeniu. Po to itaip paskelbtas veiksmaodis lyginamas su lie. Tai yra klasikinis beprasms voliuntaristins etimologijos pavyzdys. Prieingai tam, V. Maiulis pirmiausia apvelgia visas analogikas frazes, kuriose pasitaiko ne vien formos enterpen, enterpo, bet taip pat ir enterpon.

Po to, atsivelgdamas galni raybos ypatybi katekizmuose visum, V. Maiulis sugretina paraymus enterp -en, enterp -on su analogikais vienaskaitos galininko paraymais -en, -on, atspindiniais ne k kita kaip galn acc.

Tokiu bdu raybos analiz eina pirma etimologini procedr. Atlikus i analiz paaikjo, kad paraymas enterpo yra raybos klaida vietoj prasto ir paliudyto enterpon [enterpan].

Todl visos paioje pradioje apvelgtos frazs gali bti veriamos su prieveiksmiu naudinga, vo. Endzelyno nutzet.

Jei tuomet odis enterpan yra prieveiksmis bevards gimins nom. Prs kalbos etimologijos odynas, t. Dievo vard Pastarasis galjo bti ivestas su priesaga -in- tik i daiktavardio pr.

Uploaded by

Vadinas, semantinis odio pr. Degink savo riebalus su manimi 512 apk jau galima pereiti prie dar gilesnio pr. Toliau eina ir pats giliausias bei plaiausias lyginimas indoeuropietikame lygmenyje, nuo kurio paprastai ir pradeda visi tradiciniai etimologai. Taiau net ir ioje pakopoje V. Ir tik dabar, paioje pabaigoje ne pradioje! Kaip matome, tokia nuosekli bei gili analiz nepaprastai naudinga prs kalbos atkrimui.

Juk net ir visai neturdamas tokio tikslo, V. Du analizs altiniai, odiai pr. Gramatini kategorij inventoriaus nustatymas Morfologijos srityje standartizuotai norminei kalbai nustatomas gramatini kategorij inventorius. Jei kuri nors gramatin kategorija nra paliudyta prs kalbos paminkluose, ji dirbtinai nevedama. Paliudytos gramatins kategorijos atitinka tas, kurios inomos ryt balt lietuvi ir latvi kalbose, t.

Antars Pallaips III, fem. Mes madlimai IIIlinksnis plg. Steimans Waikammans IIIlyginimo laipsnis plg. Vrs, adv. Atpasakojamosios nuosakos kategorija bdinga taip pat lietuvi ir latvi kalboms yra nustatyta mano paties analizuojant form su galne -ts vartosen bei j tradicinio aikinimo trkumus Refleksyvumas nelaikomas gramatine kategorija.

Taiau verta paymti, kad prs kalboje aptinkamos tos paios refleksyvo rys, kaip ir lietuvi kalboje, netgi tranzityvinis refleksyvas plg. Erains mukinsusin [mukinsei sin] swaian mukinsnan Ikvienas tesimokina sav mokym III. Mokslininkai, nuj prs kalbos lituanizacijos keliu, nenori pripainti, kad prs kalboje bta tik keturi paradigmini linksni. Kad paminkluose paliudyti tik keturi, tai neva vokiei Abelio Willio darbas veriant tekst paraidiui i vokiei kalbos nepaisant aiki atvej, kai vertimas skiriasi nuo germaniko originalo.

Gino esm visuomet suvedama du neva nagininko linksnio atvejus: pasakym sen wissans swaieis su visais savaisiais III tarytum su lietuvika galne instr. Kas dl swaieis, tai vis tikriausiai korektros klaida vietoj prasto acc. Baltistica 252, Vokalizmo poiriu abejotina ir kamieno manrekonstrukcija dl gerai paliudyto archainio e-vokalizmo dat. Kadangi pasakyme As N. Bet kokios aliuzijos latvi dat. Nuo seno prs kalbos lituanizatoriai stengiasi paneigti ir a-kamieno prs kalbos galn gen.

Visus panaius samprotavimus sugriauna tiek paminkluose, tiek vietovardiuose paliudyti tokie jungini su genityvu pirmajame sande atvejai, kaip silkasdrb E [silkasdrimbis] ilko apdangalas arba Wilkaskaymen Vilko kaimas.

Sistemos prievarta Systemzwang is terminas reikia nusistovjusi paradigmini form sistemos spaudim, kuris stabdo t fonetini dsni veikim, kurie pakeist prast paradigmos ivaizd arba net net sistem beprasmybes.

Todl danai katekizmuose nom. Pastarieji atvejai smoningai eliminuojami naujojoje prs kalboje dl sistemos prievartos, t. Naujojoje prs kalboje i inovacija smoningai tvirtinta ios darybos abstraktuose turint tiksl ilaikyti maksimal naujosios prs kalbos artum paliudytai sembikai katekizm kalbai kitaip visus tuos atvejus reikia pakeisti sistemine galne nom.

Todl paliudytj form pagrindu net ir pabrtinai sukurta dirbtin eventualiai pasitaikydavusi paradigma nom. Sembikose katekizm nektose netiesiogini linksni segmentas -kwa- atsirasdavo okazionaliai dl form nom. Sembikose nektose visi inga-kamieno bdvardiai labai anksti m pereiti ingja-kamien plg.

Traktuojant semb l kaip palatalin plg. Eufoniniai pakeitimai vienaskaitos vardininke Sembikos katekizmu Kat. E galn -is arba -s atitinka Kat. Deja, E i-kamieniai vardininkai prikiamai rodo, kad ioje pamedn? Tokia mistika veria samprotauti apie archainius morfonologinius procesus, vykusius vakar balt tarmi prieistorje.

Esu seniai pareiks nuomon, kad tai vad. Nors daugelis kalbinink, baimindamiesi 17 dl savo akademinio autoriteto, kratosi prs kalbos a-kamieni galinink panaumo hetit a-kamieno vardinink-kilminink -as, niekas nra rods, kad balt prokalbs tarms nebuvo vliausiosios ilikusios vlyvj indo-europiei tarmi reprezentants, taip kad net degink savo riebalus su manimi 512 apk vakar balt tarm savo archajikumu n kiek nenusileido daugiau kaip prie 3 tkstantmeius paliudytoms indoeuropietikoms Anatolijos kalboms.

Jei tad vad. Beje, visose indoeuropiei kalbose pastebime, kad vyrikosios gimins priebalsinio kamieno vardaodiai t. Centriniame balt-slav prokalbs tarmi areale, t. Periferiniame balt-slav prokalbs tarmi areale taip vyko tik tose tarmse, i kuri vliau iriedjo slav prokalb.

Kitose tarmse sutapimas iliko, matyt, dl to, kad ilg laik naujoji akuzatyvin sandara jose koegzistavo su senosios sandaros frekventalijomis, lygiai kaip ir hetit kalboje.

Tik vakar balt prokalbei susiformavus, a-kamieni vardaodi vienaskaitos vardininko ir kilmininko sutapimas buvo likviduojamas vedant vardinink arba i-kamien fleksij bent dalyje tarmi ir ne po lpini priebalsi, r.

Tose tarmse, kurias reprezentuoja sembiki katekizmai ar jotvingikos kilms, ar ne, iuo atveju neturi reikms visos galns buvo trumpinamos, tad ir i-kamiens, tiek originalios, tiek vestos dar vakar balt prokalbs laikais vardinink kur ir jei buvo vestosprarado bals.

Kitose pozicijose sutapimas su teorine galne -as yra okazionalus: net ir E tarmje po lpinio priebalsio pasirodo eufoninis a-kamienis nom. Sembos katekizmuose esama ir trivialesni eufonins epentezs atvej, plg.

Balt kalb gramatins sistemos raida. Kaunas: viesap. Vienas paradoksas Panaiai kaip latvi kalboje, prs s yra palatalizuotas ir ivirts prie j junginius su a, o, u plg.

Tai reikia, kad prs kalboje palatalizuotas prie mintus junginius z savo ruotu turjo ivirsti plg. Nra paliudyta n vieno pr.

Kaip tik prieingai, Kat. Galbt prsai turjo tarpinius sargiuosius-varbiuosius s, z : pirmasis vokikai ausiai buvo panaesnis sch [], antrasis s prie balsius [z]? Vokiei kalbos taka prs kalbos sintaksei Sintakss srityje reikia daryti skirtum tarp paminkluose paliudytos vokiei kalbos takos kai ji atstovauja tipologikai inomam reikiniui bei takos, kuri skatino vidin grynai baltik raid.

Nors vokiei kalbos taka bent paminkl vertjams yra akivaizdi, paliudyta mediaga neremia populistinio poirio, neva prs kalbos tekstai tai tik vergikas vokiko originalo atkartojimas. Juk ir atsivelgdami tai, kad vokiei kalba smarkiai veik vertjus kaip tikriausiai ir pai XVI a. Vondannen er kommen wird, bet pr. Stwendau wirst pergubons II i ten Jis ateis, vo. Vnd was er mer wider die gebot Gottes vnd seinen Standt gethan, bet pr. Vnd hat jemands darein zu sprechen, bet pr.

  • 2 - Vakarų ekspresas
  • Riebalus deginantis vyras šokoladiniai sausainiai

Degleichen, bet pr. Abejoni dl vergiko vertimo nekelia nebent atvejai, kai vokiki 1-jo bei 2-jo asmen refleksyvai veriami prsikais 1-jo bei 2-jo asmen negimininiais vardiais: soltu dich segnen vs.

Kas dl veiksmaodio nuklimo pasakymo pabaig plg. Tas pats su infinityvinmis konstrukcijomis, kuriose prie bendrat pasitaiko vokiei dalelyt zu atitinkantis prielinksnis prei: preilginton prie teisti, zu richten plg. Taiau greta vis ivardyt neabejotin svetimybi prs kalboje bta ir vidins raidos, kurios krypt takojo vokiei kalba.

Tipikas atvejis vokiei astmos inhaliatoriai praranda svorį der tt. Prs katekizm kalboje artroidas yra gramatin priemon, nurodanti teising linksn, kai gramatins linksnio formos daugiareikms. Sembos jotvingikose? Tam itin danai naudotas vardis stas dl itin dano atitinkamo vokiko vardio der artikelinio vartojimo, plg. Be artroido itoki frazi nemanoma vienareikmiai suprasti ar ia kalbama apie nuodmi atleidim, ar apie atleidim nuodm, o gal net ir apie nuodm-atleidim.

E pamedn? Naujoji prs kalba remiasi ne pamednika, bet sembika III Katekizmo kalba, todl yra primityvesn, bet tuo paiu ir lengvesn imokti su visais jos artroidais. Todl net nra reikalo skubti juos visus suraant Naujosios prs kalbos odyn. Panaiu keliu gali eiti ir gilesnis atkrimas, taiau jau atkuriant arba pasiskolinant ir aknis.

Kaimynins kalbos kaip leksikos altinis Kai kurie odiai atgaunami i kaimynini kalb vokiei, lietuvi, lenkkurias jie pateko vairiais keliais. Pagrindinis baltikos kilms kitoje kalboje dialektizm lobynas yra buvusi Ryt ir Vakar Prsijos vokiei tarms, taip pat iose teritorijose surayti istoriniai dokumentai Nors daugelis i dialektizm degink savo riebalus su manimi 512 apk lietuvikos, bet ne prsikos kilms, o imtai Plg.

Frischbier F. Preussisches Wrterbuch, Bd. Akademie d. Wissenschaft u. Literatur Mainz. Wachholtz Vlg. Kitas svarbus prsizm altinis Maosios Lietuvos lietuvi kalba, vis pirma Jono Bretkno Brettcke ratai, nes jis pats buvo prs kilms. Dl tam tikr prieasi is odis seniai inyko ryt balt kalbose plg. Jo naujaprsika forma bus nepts sutinkamai su jotvingizuota sembika fonetika.

Vokikas Ryt Prsijos dialektizmas Zarm ermenys, sprendiant i z matyt, kadaise taip buvo perteiktas priebalsis stikriausiai prsikos, bet ne lietuvikos kilms. Lyginant j su lie. Pagaliau prsicizm iekotina ir lenk kalboje, be to, ne vien tik Prsijos mozr teritorijoje.

Daug inom lenk turjo prsikos kilms pavardes plg. Jo vokalizmas lenk kalboje atitinka prs cirkumfleksin dvibals balt. Daugelio vietovardi reikms yra aikios dl sutapimo su atitinkamais lietuvikais odiais: Bluskaym plg. Panaiai tokie inomi sudurtini prsik vietovardi komponentai, kaip -pelk, brast um-tilte rodo prsikus odius npr.

Dmmlers Verl.

Pokalbis su manimi: kas vyksta mano gyvenime?

Tarp i komponent pasitaiko ir gyvoje kalboje vartot dialektizm atitikmen, plg. Tui odini apvalkal panaudojimas Analizuojant ryt balt bei slav kalbose esani akn plg.

Jo buvimas btan vakaras III : pr. Taip prs kalboje trksta odio vakarai, jis nepaliudytas, taiau btent odio vakaras abstrakios reikms daugiskaita j ir reikia lietuvi kalboje. Paprasiausiai prsai iuo atveju turjo eiti tuo paiu keliu, kaip ir lietuviai btan turbt atsirado vlesnje epochoje kaip eufemizmas dl odio vakaras tabuo tai tame paiame kaimyniniame areale netiesiogiai patvirtina ir panai odio vakarai kilm lenk kalboje: zachod reikia saullyd vietos prasme, kurio atitikmuo laiko prasme ir bus vakaras.

I to gaisro pagal le. Atkurtj odi konkurencija: sinonimija Atveju, kai yra galimi keli sprendimai, vyksta odi konkurencija. Prie 20 met Vladimiras Toporovas avjosi mano matematiku prs odio palikuonis at- krimu panzdauniks: panzdau po, sl. Taiau Bretkno ratuose yra n kiek ne maiau patikimas, utat realus odis palikkis.

Kadangi odis panzdauniks rekonstruotas nepriekaitingai i prsik element pagal prs kalbos daryb bei arealinius modelius, jis irgi yra teiktinas. Kalba negali bti be sinonim.

Ryt Prsijos dialektizm vartojimas Nesurandant precedentinio pamato etimologiniam atkrimui, galima drsiai naudotis tais lokaliniais dialektizmais, kurie, be jokios abejons, turjo bti tapti inomi prsams bei j bent okazionaliai vartojami.

Turiu galvoje ne tik tokius internacionalinius odius, kaip Ryt Prsijos lie. Tokie savi odiai tikrai egzistavo prs kalboje, nors to ir negalime rodyti. Dirbtinis konstravimas ir pseudo-altiniai Jei neinomas odis egzistavo ir yra svarbus, taiau nei jo atkrimui nerandama pamato, nei kuris nors dialektizmas nra prarasti riebalų deltoidus panaudoti, galima bandyti kurti vakar balt od lyginimo ir analogijos pagrindu.

Tai vienintelis atvejis, kai leistina dirbtinai kurti baltik od. Prsikam atitikmeniui sukurti posinaudojau tipologiniu lyginimu, atsivelgdamas aknin dmen d- ti lietuvi kalbos naujadare d-mesys, taip pat aknin dmen ant 24 latvi odyje uz-manba, vokiei Auf-merksamkeit. Taip buvo pagamintas odis npr.

Manau, prsai turjo turi toki pat naujadar teis, kaip ir visi kiti plg. Gali bti dirbtinai sukurtas ir altinis. Tokiu dirbtiniu altiniu laikytinas bdvardis npr. I tikrj senovs prs kalboje vargu ar bta skirtumo tarp didis ir didelis V. Maiulis iveda pr. Taiau i pora reikalinga dabarties realijoms perteikti. Skoliniai Nra kalbos be skolini.

Dl paliudyt odi stokos tarptautiniai skoliniai prs kalbos atkrimui yra itin svarbs. Vis dlto internacionalizm sfera prs kalboje, kaip ir kitose, turi turti apribojim, ginani jos autentikum. Skolinys irgi turi bti kiek manoma autentikesnis, o tai pasiekiama atsivelgiant skolinimosi epoch, viet, altinius.

Pagaliau ateina XX a. Nauj kultrini odi krimas Nauj kultrini odi kryba yra natralus ir pageidaujamas procesas. Taiau degink savo riebalus su manimi 512 apk laikotarpio spragos ir ia turi bti upildomos u idealiuosius prsus pagal atitinkamas epochas. Visada reikia atsivelgti arealin prs kalbos aplink bei odio sukrimo epoch ar dabar, ar tada.