Symbio d svorio kritimas, Paieškos rezultatai

Hormonai neurohypophiza.. Jis vykdo pakartotinai. Tą liepą ji kėlėsi keltu iš Kalė į Doverį, ir ją sulaikė muitinės pareigūnas, tiksliau, jo šuo, skalijantis pėdsekys, staiga sujau- 36 dintas iš Liusės kuprinės sklindančio aromato. Panašių į gyvūnų struktūrą turėtų būti apibrėžta kaip acelomical.. Iš blaistiškai kylančios ankstyvosiose embriogenezės ertmės liekana. Jis niekada nesiskųsdavo, neatrodė, kad būtų savęs gailėjęsis.

Tačiau tada, kitų akimis žiūrint, buvau keistenybė — mergaitė, apdovanota matematikės talentu. Matematika ma­ nęs nedomino, menkai iš jos tepatirdavau malonumo, bet man patiko būti geriausia nepersidirbant. Žinodavau atsakymus į klausimus anksčiau, nei suprasdavau, kaip tuos atsakymus gauti. Kol mano draugai prakaituodavo skaičiuodami, gauda­ vau atsakymą atlikusi vos kelis paprastus žingsnius —pusiau 8 matomus, pusiau ne, tik nujausdama, jog taip teisinga.

Man buvo sunku paaiškinti, kaip sužinodavau tai, ką žinodavau. Akivaizdu, kad matematikos egzaminas iš manęs pareikalavo daug mažiau pastangų nei anglų literatūros egzaminas. Pasku­ tiniais mokslo metais buvau mokyklos šachmatininkų ko­ mandos kapitone. Prireiktų istorinės vaizduotės, kad supras­ tumėte, ką reiškė tų laikų merginai nukakti j gretimą mokyklą ir nušluostyti nosį kokiam nors globėjiškai besišypsančiam išsišokėliui.

Vis dėlto matematika ir šachmatai, kaip ir ledo ritulys, klostuoti sijonai ir giedamas symbio d svorio kritimas, man tebuvo mo­ kykliniai reikalai. Pradėjusi mąstyti apie studijas universitete įsivaizdavau, kad atėjo metas pamiršti tuos vaikiškus niekus. Bet įsivaizdavau pati viena, be mamos. Nepriekaištingas žavesys bet kurioje socialinėje gamoje, bet kuria tonacija. Su kokiu natūraliu autoritetu ji padėjo Kenterberio arkivyskupui atsipalaiduoti, kai kartą, palaiminęs atnaujintą katedros krikštyklą, jis užsuko pas mus išgerti arbatos su apelsininiais sausainėliais.

Per visą jo viešnagę mudvi su Liuse buvome nugrūstos į antrą aukštą. Visa tai, —čia ir slypi visa painiava, —derėjo su absoliučiu atsidavimu ir tarnyste tėvo misijai. Ji padėjo jam kilti, ji jam tarnavo, lengvino gyvenimą kiekviename žingsnyje. Nuo dė- 9 žutėje sudėliotų kojinių ir spintoje kabančios išlaidytos kam- žos iki švarutėlaičio darbo kambario ir giliausios šeštadieninės tylos visuose namuose, jam rašant pamokslą. Mainais svorio netekimo spuogų randai tepra­ šė viena, —čia tik mano nuomonė, suprantama, —kad jis ją mylėtų ar bent jau niekada nepaliktų.

Tačiau žvelgdama į mamą nesupratau to, kas buvo giliai paslėpta po įprastumo paviršiumi — ogi ištvermingos femi­ nizmo sėklytės. Net neabejoju, kad šis žodis niekada neišsprū­ do iš jos lūpų, bet šitai nieko nekeičia.

Mane gąsdino jos tvir­ tas žinojimas. Ji pasakė, jog mano, kaip moters, pareiga —va­ žiuoti į Kembridžą studijuoti matematikos. Kaip moters? Tuo metu mūsų aplinkoje niekas niekada taip nekalbėdavo.

Ji pasakė, kad neleis man vėjais paleisti talento. Turėjau pranokti kitus ir tapti iš­ skirtine. Turėjau tapti puikia mokslininke, inžiniere ar ekono­ miste. Mano sesers atžvilgiu rodėsi neteisinga, kad buvau ir protinga, ir graži, o ji —nei tokia, nei tokia.

Jeigu nesiekčiau aukštumų, dar labiau padidinčiau neteisybę. Ne­ paisiau tokios logikos, bet nieko nesakiau. Mama pareiškė, jog niekada sau neatleistų, jeigu išvažiuočiau studijuoti anglų ir tapčiau tik šiek tiek padoriau nei ji išsilavinusia namų šeimi­ ninke. Man gresia pavojus vėjais paleisti gyvenimą. Taip ji ir pasakė, ir tie žodžiai reiškė prisipažinimą. Tai buvo vienintelis kartas, kai ji išreiškė ar tik turėjo omenyje nepasitenkinimą savo dalia.

Paskui ji patraukė savo pusėn ir tėvą —Vyskupą, kaip jį mudvi su sese vadinome. Kai vieną popietę grįžau iš mokyklos, mama pasakė, kad jis manęs laukia darbo kambaryje. Maniau, jis man išdėstys kokią alegoriją apie talentus, tačiau, didžiai nuostabai, pasirinko praktiškumo temą.

Jisjau buvo šio to pasiteiravęs. Atsižvelgiant į manąją trigubos bėdos naš­ tą —vidurinė mokykla, mergina, grynai vyriška specialybė, — neabejotinai turėjau patekti. Bet vis dėlto jeigu ten ketinčiau studijuoti anglų filologiją ten niekada neketinau; Vyskupui visada prastai sekėsi aiškintis smulkmenasman būtų gerokai sunkiau.

Po savaitės mama jau buvo pasikalbėjusi su mokyklos direktoriumi. Taip pat buvo pasitelkti kai kurių dalykų moky­ tojai, kurie griebėsi mano tėvų argumentų ir dar pridėjo savų, taigi, savaime aišku, pasidaviau. Atsisakiau ambicijų studijuoti anglų filologiją Darame ar Aberistvite, kur, neabejoju, būčiau buvusi laiminga, ir išvykau į Niunamo koledžą Kembridže; ten jau per pirmą seminarą, vykusį Trejybės koledže, sužinojau, kokia esu vidutinybė ma­ tematikos srityje.

Rudens semestras mane slėgte prislėgė, ir jau buvau susiruošusi viską mesti. Vėplos vaikinai, neapdova­ noti žavesiu ar kitokiais žmogiškumo atributais, tokiais kaip empatija ar generatyvinė gramatika, pusbroliai, gudrėlesni už tuos kvailius, kuriuos triuškinau žaisdama šachmatais, skersa­ kiuodavo į mane, kol grumdavausi su sąvokomis, jiems savai­ me aiškiomis.

Ateikite ir mus apšvieskite! Iš tikrųjų man negalėjo puikiai sektis todėl, kad buvau tokia pati, kaip beveik visi kiti žmonės —ne per geriausia matematikė, tik jau ne tokio lygio kaip mano kolegos. Iš paskutiniųjų stengiausi pereiti į anglų ar prancūzų filologiją ir net antropologiją, bet niekas manęs ne­ norėjo. Tais laikais buvo griežtai paisoma taisyklių. Trumpiau pasakojant šią nelaimingą istoriją, ištvėriau iki galo ir gavau diplomą. Vaikystės ir paauglystės metus lėkte pralėkiau, bet pasku­ tiniais studijų metais, symbio d svorio kritimas suprantama, laiką norėjosi symbio d svorio kritimas spausti.

Tačiau per pirmą semestrą praradau nekaltybę; dar keli kartai po to buvo tokie pat bežodžiai ir nesklandūs, bet paskui turė­ jau šaunių vaikinų —per devynis trimestrus šešis, septynis ar aštuonis, atsižvelgiant į tai, kaip apibrėšim kūniškumą.

Tarp Niunamo moterų radau pulkelį gerų bičiulių. Žaidžiau tenisą ir skaičiau knygas. Studijavau netinkamą dalyką ir už tai turė­ čiau padėkoti savo mamai, bet skaityti nesilioviau. Rijau tas pačias knygas, gal ir plepėjau apie jas, jeigu šalia atsirasdavo tokių, kurie toleruodavo mano elementarias literatūros žinias, o pas­ kui skaitydavau toliau.

Skaitymas buvo galimybė negalvoti 12 apie matematiką. Daugiau nei tai o gal noriu pasakyti —ma­ žiau? Sakyčiau, skaičiau greitai.

Vienu regi­ mu mauku galėjau praryti gerą gabalą teksto ar visą pastraipą. Svarbiausia buvo leisti akims ir mintims išskysti kaip vaškui ir nugriebti nuo puslapio šviežią įspūdį. Aplinkinių pykčiui, versdavau puslapius kas kelias sekundes, garsiai traškindama riešo sąnarį. Mano poreikiai buvo paprasti. Manęs per daug nejaudino temos ar taiklios frazės, praleisdavau gražius oro sąlygų, kraštovaizdžio ar interjerų aprašymus.

Norėjau perso­ kokius riebalus valgyti riebalams deginti, kuriais galėčiau tikėti, norėjau būti uždegta smalsumo, kas gi jiems nutiks toliau. Bendrai kalbant, man patiko žmo­ nės, kurie įsimylėdavo ir liaudavosi mylėję, bet per daug neė­ miau į galvą, jeigu jie mėgindavo dairytis ir į kitus.

Konradas symbio d svorio kritimas nedomino, kaip ir daugelis Kiplingo ir Hemingvėjaus istorijų. Rašytojų garsumas man irgi nedarė įspūdžio.

Skaitydavau viską, už ko užkliūdavo akis. Bulvarinius skaitalus, didžią literatūrą ir vis­ ką, kas tilpo tarp šių polių, ir viską vertinau vienodai netašytai.

Koks garsus romanas prasideda maždaug taip? Tą dieną, kai ji atvyko, temperatūra pakilo iki trisdešimt dviejų laipsnių. Argi ne įtaigu? Jie juokėsi, o paskui mane erzino ištisus mėnesius. O Sjuzan romano jie nebuvo perskaitę nė eilutės. Kam galėjo iš tikrųjų rūpėti nebrandi nevykėlės ma­ tematikės nuomonė? Ne man ir ne mano draugams. Bent jau šiuo aspektu buvau laisva. Kalbos apie manuosius studijų metų skaitymo įpro­ čius —joks nukrypimas.

Tos knygos šventojo jonažolės svorio metimas atvedė mane į tarny­ bą žvalgyboje. Paskutiniais studijų metais mano draugė Rona Kemp pradėjo leisti savaitinį žurnalą, pavadintą? Pana­ šūs projektai būdavo pradedami ir baigiami tuzinais, bet jos žurnalas atrodė pralenkęs laiką, nes jame maišėsi aukštumos ir žemumos. Poezija ir popmuzika, politikos teorija ir gandai, styginių kvartetai ir studentų mada, nouvelle vague ir futbo­ las.

Po dešimties metų šią formulę taikė visi. Gal ir ne Rona ją sugalvojo, bet ji buvo viena iš pirmųjų, supratusių, kaip ši­ tai symbio d svorio kritimas. Du klaustukai pavadinime buvo naujovė, kuri jai ga­ rantavo dar vienuolika žurnalo numerių. Rašiau taip, kaip kalbėjau, dažniausiai pateikdama ką tik paskubom perskaity­ tų knygų turinio santraukas, sąmoningai save parodijuodama išpūsdavau atsitiktinį verdiktą ir patėkšdavau eilę šauktukų. Aliteracijų sklidina lengvabūdiška manoji proza buvo skaniai vartojama.

Porą kartų nepažįstami žmonės priėjo prie manęs gatvėje tą pasakyti. Net pašaipūnas matematikos dėstytojas pasakė komplimentą. Tai buvo akimirka, kai jaučiausi atsidū­ rusi arčiausiai galimybės paragauti saldaus, svaiginančio elik­ syro —studentiškos šlovės.

Buvau parašiusi pustuzinį smagių skilčių, kai kažkas ėmė 14 ristis netinkama linkme. Kaip ir daugelis rašytojų, pajutusių menkutės sėkmės skonį, ėmiau per rimtai į save žiūrėti. Buvau neišlavinto skonio mergina, tuščiagalvė, pasirengusi pervers­ mui.

Laukiau, kaip buvo pasakyta viename iš mano skaitytų romanų, kol ateis Ponas Žadėtasis ir čiups mane į glėbį. Ma­ nasis Ponas Žadėtasis buvo rūstus rusas. Atradau rašytoją, at­ radau problemą ir pasidaviau entuziazmui. Staiga supratau tu­ rinti temą ir privalanti atlikti misiją —įtikinti kitus.

Leidausi į ilgiausius rašymus. Užuot pylusi mintis tiesiai ant popieriaus, rašiau ir antrą, ir symbio d svorio kritimas juodraštį. Kukliu mano įsivaizdavimu, literatūros apžvalgos skiltis virto gyvybiškai svarbia tarnyste visuomenei. Keldavausi naktį, kad ištrinčiau ištisas pastrai­ pas ir išmarginčiau puslapius intarpais ir strėlytėmis. Ėmiausi rimtų visuomenės sluoksnių. Supratau, kad linksmos pleputės įvaizdis sumenks, bet man tai nerūpėjo.

Tasai menkimas tik pastiprino mano nusiteikimą —supratau, jog didvyriškai teks sumokėti atitinkamą kainą.

Mane skaito netinkami žmonės. Nekreipiau dėmesio, kai Rona ėmė man prieštarauti. Tiesą sa­ kant, jaučiausi sulaukusi patvirtinimo. Gebėjimas taukšti ir dėlioti šauktukus ištirpo, kai pyktis ir būtinybė kalbėti susiaurino interesų lauką ir sugadi­ no mano stilių. Skirtumas buvo didžiulis. Užaugusi katedros šventoriuje, kaip galėjau ką nors žinoti apie žiaurų komunizmo absurdą, apie tai, kaip narsūs vyrai ir mo­ terys atšiauriose tolimose griežto režimo kolonijose nusteke­ nami taip, kad diena iš dienos tegeba mąstyti apie išgyvenimo galimybę?

Šimtai tūkstančių ištremti į Sibiro tyrus už tai, kad svetimoje žemėje kovėsi už savo šalį, kad buvo karo belaisviai, kad įžeidė partijos narį, kad buvo partijos nariai, kad nešiojo akinius, kad buvo žydai, homoseksualai, ūkininkai, laikantys karvę, kad buvo poetai.

Kas pasisakys šios prarastos žmoni­ jos vardu? Anksčiau niekada nesukau sau galvos dėl politikos. Nieko neišmaniau apie vyresnės kartos poziciją ar neviltį. Po mo­ kyklos manasis lavinimasis ribojosi papildomomis matemati­ kos užduotimis ir krūvomis romanų plonais viršeliais.

Buvau naivuolė, ir mano pasipiktinimas buvo moralus. Tikriausiai būčiau pamaniusi, kad jis turi ką nors bendra su atsisakymu išgerti. Tikėjau, kad įstengiau įžvelgti šį tą dau­ giau, kad siųsdama telegramas iš niekam nežinomo fronto pralaužiu ledus.

Pavadintą pagal Dantę. Pirmasis pragaro ratas buvo skirtas graikų filosofams ir, pasirodo, jį atstojo dailus aptvertas sodas, supamas pragariškų kančių, sodas, iš kurio ištrūkti ar patek­ ti į rojų buvo draudžiama.

Padariau entuziastams būdingą klaidą —maniau, kad ir visi kiti nieko neišmano, kaip kad aš anksčiau. Manoji skiltis išėjo labai pompastiška. Nejau pasi­ pūtėlis Kembridžas nežinojo, kas dėjosi, kas vis dar dedasi už trijų tūkstančių mylių į rytus, nejau nepastebi, kaip žmogaus 16 dvasią žaloja žlugusi eilių prie maisto, siaubingų drabužių ir suvaržytos galimybės keliauti utopija?

Bet mano širdis taip ir liko su pirmąja meile, Aleksandru. Lyg ortodoksų šventovės kupolas iškili kakta, kalniečių pastoriaus barzda, gulago paženklintas liūdnas au­ toritetingas žvilgsnis, kietas atsparumas politikams.

Manęs neatgrasė net jo religiniai įsitikinimai. Aš jam atleidau už pa­ sakymą, kad žmonės pamiršo Dievą. Jis buvo Dievas. Ir kas galėjo jam prilygti? Kas galėjo paneigti, kad jis vertas Nobe­ lio premijos? Žvelgdama į jo nuotrauką, troškau būti jo my­ limoji.

Būčiau jam tarnavusi taip, kaip mano mama tarnavo tėvui. Ar dėliočiau į dėžutes jo kojines? Klūpodama būčiau mazgojusi jam kojas.

Tuo metu Vakarų politikams ir daugelio laikraščių veda­ miesiems pasisakymai apie sovietų sistemos blogį buvo įpras­ ti. Studentiško gyvenimo ir politikos kontekste visa tai atrodė kiek neskoninga.

Jeigu Centrinė žvalgybos valdyba yra prieš komunizmą, kažkam reikia jį užstoti. Šaltojo karo metais, įsigalėjus dvigubam mąstymui, Amerikos prezidentui kariaujant prieš Vietnamą, nepakako sutikti su bendra nuomone dėl Sovietų Sąjungos. Manoji nuodėmė —nuoširdumas. Kitame jos žurnalo numeryje savo pavardės jau neberadau.

Man nepavyko iš jos grįžti tykiai ra­ miai. Po aštuoniolikos mėnesių mane atleido, užsitraukiau gėdą ir sužlugdžiau savo mylimąjį, nors, aišku, jis ir pats buvo kaltas. Negaišiu laiko pasakodama apie savo vaikystę ir paaug­ lystę. Esu anglikonų vyskupo dukra, augau su sese prie pat katedros, žavingame miestelyje Anglijos rytuose.

O paskui? Buvo ir kitokių neatidė­ liotinų rūpesčių.

Po kelių savaičių turėjo prasidėti baigiamie­ ji atsiskaitymai, o kur dar naujas vaikinas —istorikas, vardu Džeremis Motas. Jis iš tų senamadiškųjų — išstypęs, didžia- nosis, su išsišovusiu Adomo obuoliu. Jis buvo nenušlifuotas, švelniai tariant, protingas ir itin mandagus. Tokių aplinkui matydavau tikrai nedaug. Jie visi atrodė kilę iš tos pačios šei­ mos, susirinkę iš šiaurės Anglijos privilegijuotų mokyklų, kur turėdavo rengtis vienodais drabužiais.

Sužinojau, tiesa, ne iš paties Džeremio, kad jis tikisi diplomo su pagyrimu ir kad jau išspausdino straipsnį mokslo žurnale, gvildenančiame šešiolikto amžiaus problemas. Jis pasirodė esąs švelnus ir dėmesingas meilužis, nors ta­ sai jo nelemtas aštrus gaktikaulis pirmą kartą dūrė kaip vel­ nias.

Jis dėl to atsiprašė, kaip būtų atsiprašoma dėl kokio nors pasiutusio tolimo giminaičio. Tuo noriu pasakyti, kad jis ne­ sijautė labai suglumęs. Jis tikrai buvo labai ati­ dus ir įgudęs, galėjo tęsti tiek, kiek man norėjosi, ir dar ilgiau, kol jau nebepakeldavau.

Bet jo paties orgazmas buvo sunkiai symbio d svorio kritimas, kad ir kiek stengčiausi, todėl pradėjau įtarti, jog jis nori iš manęs ką nors išgirsti ar dar ko nors sulaukti. Tik man nesakė, kas tai galėtų būti. Tiksliau, primygtinai kartojo, kad sakyti nėra ko. Aš juo lipo 6 riebalų degintojų apžvalgos. Norėjau, kad jis turėtų kokį nors slaptą gėdingą geismą, kurį galėčiau patenkinti tik aš.

Norėjau, kad šis didis mandagus žmogus būtų tik mano. Gal jis nori pliaukštelėti man per užpakalį, o gal man reikėtų jam užploti? Gal nori pasimatuoti mano apatinius? Ši paslaptis mane apsėdo ir kamavo nuolatos, kai nebūdavau su juo, todėl man darėsi vis sunkiau apie jį negalvoti, ypač kai turėdavau susikaupusi spręsti matematikos užduotis. Kolet buvo mano išganymas. Vieną ankstyvo balandžio popietę, po seanso su sulanks­ tytu rankšluosčiu Džeremio kambaryje, ėjome per gatvę netoli senųjų Grūdų mainų rūmų; aš —vis dar apsvaigusi nuo pa­ sitenkinimo, lengvai maudžiančiu juosmeniu, nes patempiau raumenį, o jis Mums žingsniuojant svarsčiau, ar nevertėtų dar kartą iškelti to klausimo.

Jis buvo gerai nusiteikęs, užmetęs man ant pečių ranką ir pasakojo apie savo esė, analizuojančią Žvaigždžių menės istoriją.

Document Information

Buvau įsi­ tikinusi, kad jis nėra iki galo pasitenkinęs. Man rodėsi, kad girdžiu tai įtampa virpančiame jo balse, juntu nervinguose žingsniuose. Dienomis, kai mylėdavosi, jis nepajusdavo palai­ mos patyręs vienintelį orgazmą.

Norėjau jam padėti, ir man nuoširdžiai buvo smalsu. Taip pat nedavė ramybės mintis, kad gal tik aš nepatenkinu jo lūkesčių. Aš jį sujaudindavau, tiek 19 man buvo aišku, tik gal jis manęs taip labai negeidė. Drėgno pavasario prieblandos vėsoje praėjome pro Grūdų mainų rū­ mus, mylimojo ranka mane glėbė lyg lapės kailis, bet visiškai laimei lengvai grasino raumenų maudulys ir dar Džeremio geismų mįslė.

Staiga išniręs iš alėjos, po blausiai šviečiančiu gatvės ži­ bintu prieš mus išdygo Džeremio istorijos dėstytojas Tonis Kaningas. Kai mus supažindino, jis paspaudė man ranką ir ne­ paleido, kaip man symbio d svorio kritimas, gerokai per ilgai. Jambuvo kiek dau­ giau nei penkiasdešimt —maždaug mano tėvo amžiaus, —ir apie jį žinojau tik tiek, kiek man pasakojo Džeremis. Jis — profesorius, buvęs vidaus reikalų ministro Redžio Modlingo draugas; ministras pietaudavo jo koledže.

Vieną girtą vakarą abu draugai susipyko susiginčiję dėl internavimo be teismo politikos Šiaurės Airijoje. Profesorius Kaningas pirmininkavo įvairiose istorikų komisijose, buvo įvairių konsultacinių tary­ bų narys, Britų muziejaus globėjas, parašęs didžiai vertinamą knygą apie Vienos kongresą. Jis buvo iš tų svarbiųjų žmonių, ir toks tipažas man rodėsi šiek tiek pažįstamas. Kartkartėmis į mūsų namus tokie užsuk­ davo aplankyti Vyskupo. Savaime suprantama, septintame de­ šimtmetyje tokie žmonės buvo atgrasūs visiems, jaunesniems translyčių asmenų svoris sumažėja dvidešimt penkerių, bet man jie, sakyčiau, visai patiko.

Jie mokėjo būti žavingi, gal net sąmojingi, o nuo jų cigarų ir bren­ džio dvelksmo pasaulis atrodė tvarkingas ir turtingas. Jie daug galvojo apie save, bet neatrodė nesąžiningi ir norėjo tarnau­ ti —o gal tik sudarė įspūdį, kad nori, —visuomenei. Jie rimtai žvelgė į malonumus vyną, maistą, žvejybą, bridžą ir t. Atsimenu vai­ kystės Kalėdas, kai vienas kitas svečias apdovanodavo mane 20 ir seserį dešimties šilingų banknotu. Tegu tokie žmonės valdo pasaulį. Buvo ir gerokai blogesnių už juos.

Kaningo orumas ir prašmatnumas buvo santykinai pri­ slopinti gal todėl, kad derėtų prie kuklių visuomeninių vaid­ menų. Atkreipiau dėmesį į banguotus jo plaukus, dailiai perskirtus per vidurį, drėgnas mėsingas lūpas ir lengvai skeltą smakrą, kuris pasirodė žavingas; net ir blausioje šviesoje ma­ tėsi, kad jam būna sunku tą smakrą švariai nusiskusti. Ne­ klusnūs tamsūs šereliai styrojo iš vertikalaus odos griovelio.

Gražus buvo vyras. Kai mudu supažindino, Kaningas šio to paklausinėjo apie mane. Klausimai buvo mandagūs ir ganėtinai nekalti —apie mano studijas, Niunamą, rektorių, gerą jo bičiulį, mano gim­ tąjį miestą, katedrą. Džeremis įsiterpė šį tą papildydamas, o paskui Kaningas savo ruožtu jį nutraukė dėkodamas už tai, kad jis parodė jam tris paskutinius mano straipsnelius, rašytus žurnalui?

Jis vėl į mane atsigręžė. Turi talentą, brangute. Ketini imtis žurnalistikos? Mane džiugino jo pagyros, bet buvau per jau­ na, kad mokėčiau atsakyti į komplimentą.

Sumurmėjau kaž­ kokius kuklius žodelius, bet jie nuskambėjo atsainiai, tada ne­ vykusiai mėginau pasitaisyti ir visai sutrikau. Profesorius ma­ nęs pasigailėjo ir pakvietė mus arbatos, mes sutikome, tiksliau, Džeremis sutiko.

Taigi nusekėme paskui Kaningą per turgų, jo koledžo link. Jo kambariai buvo mažesni, niūresni ir netvarkingesni, nei tikėjausi; labai nustebau pamačiusi, kaip baisiai jis pliko arbatą — kiek praskalavęs didelius puodelius, apėjusius ru- 21 domis dėmėmis, šliūkštelėjo iš bjauraus elektrinio virdulio karšto vandens, apliedamas popierius ir knygas. Šitai visai ne­ derėjo prie to, ką apie jį sužinojau vėliau. Kaningas atsisėdo prie savo stalo, mes sukritome į fotelius, ir jis klausinėjo symbio d svorio kritimas.

Galėtum pamanyti, kad vyksta konsultacija. Džeremis mane drąsino kvailai linkčiodamas po kiekvieno mano sakinio. Abu vyrukai nusijuokė, ir aš susimąsčiau, ar mano pajuokavi­ mas slėpė daugiau, nei pati supratau. Toliau kalbėjomės apie branduolinius ginklus ir Leiboristų partijoje pasigirstančius raginimus pritarti vienašališkam nusiginklavimui. Pakartojau kažkur perskaitytą frazę, kuri, kaip vėliau supratau, tebuvo klišė. Branduo­ linius ginklus reikia valdyti, o ne drausti. Štai koks tasai jau­ natviškas idealizmas.

Tiesą sakant, neturėjau savo nuomonės tuo klausimu. Kitokiame kontekste gal būčiau pasisakiusi už branduolinį nusiginklavimą. Būčiau prieštaravusi, bet sten­ giausi įsiteikti, atsakinėti tinkamai, būti įdomi. Gal ir turėjo būti akivaizdu, kur visa tai veda. Mažutyčia­ me šiltnaminiame studentiškos žurnalistikos pasaulyje buvau apsiskelbusi esanti šaltojo karo karžygė stažuotoja.

Dabar jau tikrai turi būti akivaizdu. Šiaip ar taip, mokiausi Kembridže. Beje, tada susitikimas man visai nepasirodė reikšmingas. Bu­ vome pakeliui į knygyną, bet, užuot ten nuėję, gėrėme arbatą su Džeremio dėstytoju. Ir nieko labai keista. Tais laikais verba­ vimo metodai keitėsi, bet tik šiek tiek. Vakarų pasaulis gal ir patyrė rimtą transformaciją, jaunieji gal ir tarėsi atradę naują kalbėjimo vienas kitam būdą, buvo sakoma, kad senos užtva­ ros griūva iš pamatų.

Kai kurie universiteto dėstytojai ir toliau dairėsi daug žadančios medžiagos ir pateikdavo jaunuolių pa­ vardes būsimiems pokalbiams. Dažniausiai į žmones būdavo tyliai kreipiamasi po studijų praėjus keleriems metams. Niekam niekada nereikė­ jo šito aiškinti, bet biografijos faktai ir išsilavinimas tebebuvo svarbu, ir Vyskupas mano gyvenimo istorijoje tikrai nebuvo kliūtis. Dažnai prisimenama, kiek daug laiko prireikė, kad Berdžeso, Maklino ir Filbio bylomis būtų paneigta prielaida, jog tam tikros klasės asmuo bus ištikimesnis savo šaliai nei kitos klasės.

Aštuntame dešimtmetyje tesigirdėjo garsių išda­ vysčių aidai, tačiau seni verbavimo metodai tebebuvo gajūs. Bet apskritai tiek ranka, tiek petys būdavo vyriški. Ne­ buvo įprasta tuo išsamiai nusakytu nuo seno gerbiamu būdu mėginti prikalbinti moterį.

Ir nors gryniausia tiesa, kad Tonis Kaningas galiausiai mane užverbavo darbuotis MI5, jo moty­ vai buvo painūs, ir jis neturėjo oficialaus leidimo. Jeigu jam tikrai atrodė svarbus faktas, kad buvau jauna ir symbio d svorio kritimas, pri­ reikė laiko, kad suprasčiau vidaus irklavimo riebalų deginimas tos situacijos tragizmą.

Dabar, 23 kai veidrodis pasakoja visai kitokią istoriją, galiu pasakyti tie­ siai šviesiai ir daugiau nekartoti. Tikrai buvau graži. Daugiau nei graži. Net iš­ kilūs žilabarzdžiai iš penkto aukšto, su kuriais taip ir nesusi­ pažinau ir kuriuos retai matydavau per savo trumpą tarnybą, nenutuokė, kodėl buvau jiems atsiųsta.

Bijodami apsirikti, jie nespėliojo, bet jiems nė nešovė į galvą, kad profesorius Ka- ningas, senas MI5 darbuotojas, tarėsi darąs jiems dovaną no­ rėdamas išsipirkti. Jo atvejis buvo sudėtingesnis ir liūdnesnis, nei kam kada atrodė. Rengdamasis kelionei, iš kurios neturėjo vilčių sugrįžti, jis pakeitė mano gyvenimą, pasielgdamas nesa­ vanaudiškai žiauriai. Ir dabar tiek mažai apie jį žinau tik todėl, kad jį lydėjau labai trumpą kelio atkarpą. Iš pradžių susitikinėjau dar ir su Džeremiu, bet birželio gale, po baigiamųjų egzaminų, jis išvyko į Edinburgą, ketinda­ mas studijuoti doktorantūroje.

Mano gyvenimas tapo ne toks sudėtingas, nors vis dar nerimavau, kad iki jam išvykstant taip ir neįminiau jo paslapties ir negalėjau jam suteikti malonumo. Jis niekada nesiskųsdavo, neatrodė, kad būtų savęs gailėjęsis. Po kelių savaičių parašė švelnų, apgailestavimų kupiną laišką norėdamas pasakyti, jog įsimylėjo smuikininką, kurį vieną vakarą išgirdo Ašerio salėje grojantį Brucho koncertą, jauną vokietį iš Diuseldorfo, labai rafinuotą, ypač kai reikia lėtų ju­ desių.

Jis vardu Manfredas. Jeigu būčiau mąsčiusi se- namadiškiau, būčiau atspėjusi, nes buvo laikai, kai bet kokios seksualinės vyro bėdos turėjo vienintelę priežastį. Kaip patogu. Paslaptis įminta, galėjau liautis nerimauti dėl Džeremio laimės. Jis švelniai nuogąstavo dėl mano jaus­ mų, siūlėsi atvažiuoti su manimi susitikti ir viską paaiškinti.

Aš jam atrašiau jį sveikindama ir jaučiausi labai subrendusi, perdėtai džiaugdamasi jo laime.

125 metai automobilių sporte

Tokie nesantuokiniai ry­ šiai buvo legalizuoti vos prieš penkerius metus ir man buvo 25 naujiena. Parašiau jam, jog tikrai nereikia važiuoti tokį kelią į Kembridžą, kad visada jį kuo gražiausiai prisiminsiu, kad jis man pats mieliausias iš visų vyrukų, ir laukiu, kol vieną gražią dieną galėsiu susipažinti su Manfredu; prašau, rašyki­ me vienas kitam ir toliau. Būčiau mielai padėkojusi už tai, kad jis mane supažindino su Toniu, bet nemačiau pras­ mės kurstyti įtarimų.

Ir Toniui nieko nepasakojau apie buvusį jo studentą. Visi žinojo tiek, kiek jiems ir reikėjo žinoti, kad jaustųsi laimingi. Mes ir buvom laimingi. Kiekvieną savaitgalį susitikinėda­ vome atokioje trobelėje Safolke, netoli Beri Sent Edmundso.

Išsuki iš tykios, ramios gatvelės į vos matomą taką per lauką, sustoji seno genėto miško prieigose ir pamatai surizgusių gu­ dobelių krūmuose besislepiančius baltus medinius vartelius. Plytelėmis klotas takas vingiuoja per kuplų darželį lubinai, piliarožės, milžiniškos aguonos iki masyvių ąžuolinių durų, išmargintų kniedėmis ir vinutėmis.

Atidaręs tas duris patenki į valgomąjį, kur sienų tinkas pusiau dengia didžiules akmeni­ nes plokštes ir matosi kinivarpų išgraužtos sijos. Ant sienos priešais duris kabo šviesus Viduržemio peizažas —kalkėmis išbaltinti namukai ir ant virvės sudžiauti skalbiniai. Tai Vins- tono Čerčilio akvarelė, sukurta Svoris vėl mesti iaisiais, ilsin­ tis po Kairo konferencijos.

Taip ir nesužinojau, iš kur Tonis ją gavo. Frida Kaning, daug po užsienį keliaujanti prekiautoja meno kūriniais, nemėgo čia lankytis. Ji skųsdavosi drėgme, pelėsių kvapu ir tuzinu pareigų, susijusių su antraisiais na­ mais. Bet iš tikrųjų kvapas išnykdavo vos namui įšilus, o visas pareigas atlikdavo jos vyras.

Man nereikėdavo daug gaminti. Nors Tonis labai prastai plikė arbatą, virtuvė jam patiko. Vienas šalia kūno sienos, kita - į žarnyno sienas. Per žarnyną ir po jo abu lakštai auga, formuojasi mesenter. Mezenteriakuri padalija visą kairėje ir. Be to, yra skersinės pertvaroskurie dalijasi kūno ertmėmis kameros. Apskritai pripildytas skysčiu, kuriame fagocitai, kiaušiniai, spermos plūdė.

Nominalus skystis, vidaus organų plovimas, tiekia juos su deguonimi ir maistinėmis medžiagomis, taip pat prisideda prie medžiagų apykaitos produktų pašalinimo ir fagocitų judėjimo. Kaip ir skystis, užpildantis pirminę kūno ertmę apvaliuose kirminuose, vardinis skystis gali atlikti vaidmenį "Hydrowa". Virškinimo sistema oligošetas gerai diferencijuotas 3 pav. Tai prasideda roth Hole. Žarnynas susideda iš iš trijų departamentų - priekyje.

Labiausiai diferencijuotas žarnyno pirmtakoje, kurią sudaro ryklės, stemplės ir raumenų skrandyje. Kartais prieš skrandį yra gūžys. Vidurinėje žarnoje padidinti absorbcijos paviršių, auskarų vėrimas yra suformuotas žarnyno liumene - Typhlosol.

Organizatoriaus plėtojimas žieduotuose kirminuose. A-B - skersinės trijų iš eilės etapų segmento plėtros etapai: 1-oji žarna; 2 - pirminė kūno ertmė; 3 - visa; 4 - išorinė branduolinio maišelio siena; 5 - stuburo mesenter; 6 - branduolinio maišelio vidinė siena; 7 - pilvo mesenter; 8 - pilvo nervo kamienai Kraujotakos sistema uždarytas ir susideda iš dviejų pagrindinių išilginių laivų - stuburo ir pilvo.

Stuburo laivas eina visą kūną per žarnyną, pilvo - po juo. Kraujagyslių ertmė yra pirminės kūno ertmės liekanos. Abu laivus praneša žiediniai laivai, esantys metaalog. Kraujo srautą pagal laivus teikia stuburo laivo pulkas ir kai kurie žiedai, susiję su kūno priekio, kuris yra vadinamas šoniniu arba žiedu, širdimis.

Stuburo induose kraujo teka į priekį, pilvo - atgal. Skambučių induose kraujo juda nuo stuburo indo pilvo kūno priekyje ir priešinga kryptimi - galiniuose segmentuose. Kraujas gali turėti raudoną spalvą iš geležies turinčių stuburinių gyvūnų, esančių su hemoglobinu, ištirpintu kraujo skysčiu. Rainworm atidarytas kirminas struktūra: 1 - pakinktai; 2 - stemplė; 3 - kalkių liaukos; 4 - gūžys; 5 - skrandis; 6 - Vidurio žarnynas; 7 - stuburo iš žarnyno kontekste ; 8 - pilotas nervų symbio d svorio kritimas 9 - pilvo nervų grandinės mazgas; 10 - stuburo kraujagysles; 11 - Žiedo laivai, apimantys gerklę; 12 - Pilvo nervų grandinė; 13 - Metanephrium; 14 - Sėklos; 15 - Sėklos; 16 - Sėklų krepšiai; 17 - kiaušidės; 18 - kiaušiniai; 19 - Sėklos; 20 - Kūno ertmės pertvaros Selektyvus sistema pateikta metanephridia.

Metanephridia prasideda kūno ertmėje piltuvu - nefrostom. Nuo piltuvo yra ortakis, kuris eina per skaidinį, yra įtrauktas į kitą segmentą ir atveria išsiskiria kartais kūno šoninėje sienoje.

Kiekviename segmente yra pora metanephridium - dešinėje ir kairėje. Piltuvas ir ortakis yra su cilia, sukeldamas išleisto skysčio judėjimą. Centrinė dalis nervų sistema susideda iš suporuotas smegenų ganglija - ryklės ir stilt, jungtinė Karalystė reguliarios konsultacijos Nervų kamienai, jungiantys daugialypį gangliją.

Taip suformuota okolicinis žiedas. Centrinėje nervų sistemos dalyje ir "Parry" pilvo nervų kamienas. Kiekviename segmente lagaminai sutirštinami - gangliakuriuos prijungia džemperiai - komisoriai Skersiniai nervų kamienai, jungiantys Ganglia vieną segmentą.

Kiekvienas ganglionas Innervuoja visas segmentų įstaigas, kuriose ji yra. Jausmas organai oligošetas yra labai silpnai išsivysčiusi su kruopščiu gyvenimo būdu. Akys beveik visada nėra. Tačiau yra nuo pathenstive ląstelės dideliu skaičiumi, išsklaidytu odoje, kuri leidžia oligekles turėti jautrumą šviesai.

Symbio d svorio kritimas sistema. Aliejai - hermafroditai bet apvaisinimas jie turi - kryžius vidinis. Sekso gonadai yra lokalizuoti lytinių segmentų. Vyriški gonadai - Torses - gulėti sėklų kapsulėse, kurios yra sėklų maišeliuose.

Moterų sekso sistema pateikta kiaušidžių pora, kiaušinių pora ir. Reprodukcija ir plėtra. Plėtra tiesiogiai be scenos lervų. Kiaušiniai vystosi kiaušinio kokono viduje, kuris yra suformuotas diržo srityje. Be seksualinės reprodukcijos, stebimas oligošetas Įvairūs reprodukcija atrodo kaip galingiausias cilios kirminų atgaminimas. Slieko kūnas yra padalintas į dvi dalis: priekyje regeneruoja kūno nugarą, nugara yra kūno galva.

Bet kadangi ši ertmė faktiškai bendrauja aplinkosaugos apžvalga Jis negali būti laikomas tikra vidine kūno ertmę visa.

  1. Paieškos rezultatai | Mamos dienoraštis | Mama, vaikas, vaikai
  2. 110 kg reikia numesti svorio
  3. 10 priežasčių mesti svorį wattpad
  4. Jūra ir gėlavandeniai, sausumos ir požeminiai gyvūnai Kūno struktūra Kūnas yra pailgos, kirminų formos, matuoklio konstrukcija.

Panašių į gyvūnų struktūrą turėtų būti apibrėžta kaip acelomical. Morfologiškai visuma skiriasi nuo pirminės kūno ertmės pagal savo ląstelių sienas, katę. Visa sienos yra 1L-sluoksnio epitelis, katė. Šis epitelis drabužiai yra vidinis kūno sienos paviršius, greta žarnyno ir visų vidinių organų. Valdžios institucijos, bet gana dekoruotas organas.

Apskritai nėra kieta, ji yra padalinta išilgai 2 pusėje, dešinėje ir kairėje, dviejų sluoksnių ląstelių skaidinyje. Jis prasideda taip, tarsi ritininių epitelio pavidalu vidurinėje stuburo linijoje, nusileidžia į dubenį, žarnos yra padengtos dviem pusėmis, o po to vėl yra prijungta ir, pasiekiant kūno symbio d svorio kritimas, vėl į kūno peritoninę epitelio sieną. Išilginis skaidinys - mesenter. Žarnynas yra sustabdytas prieš kūno sienas. Septs paprastai yra suskirstyti į žinomą skersinių skyrių skaičių, paprastai atitinkančią kūno segmentų skaičių.

Kai kuriuose. Apskritai pripildytas vandens skystis, katė. Mažas ameboid cl. Funkcijos:1 yra hidrostatinė skeletas; 2 leidžia virškinimo traktui ir kūno sienelėms veikti nepriklausomai dr.

Nuo kitų; 3 daro galimą didelių kūno dydžių; 4 suteikia transporto Pete. B-in, galutiniai valiutos ir dujų produktai, katė. Nematoduose ir "Yavl" įmonėse. Iš blaistiškai kylančios ankstyvosiose embriogenezės ertmės liekana. SO Organai yra atskirti ir F yra nepriklausomai dr. Iš kitų. Gyvūnai m. Greitai pakeiskite kūno formą dėl to, kad Cl. Mezoderms yra lengvai deformuoti. Pseudocel prieš tikslo išvaizdą.

Uploaded by

Visas - tai yra antrinė ertmė Kūnai, nes jis rodomas embriogeneze po blastocelio. Vykdant pažangą, Bristocel sumažinama, virsta kelių erdvės, pripildytos kraujo riboja mezoderminės sienos.

Dėl sunkumo Iš "Mezoderm" sluoksnio įspėjimas greta ectoderm yra kūno sienos dalis, o PT šalia Enoderma, arr. Žarnyno raumenys. Artropoduose ir moliuskų ertmėje. Tai stiprus blastocelis, beveik visiškai išstumiantis visą. Paprastai cirkuliuoja hemopelyje.

Hemocel sienos niekada nėra UK. Apskritai išsaugomi tik lytinių liaukų ekskrorjuose ir latakuose. Dvigubos kilmės.

kaip prarasti riebalų perteklių iš kūno svorio netekimas pirmą mėnesį

Yra vidiniai organai. Icharkin, pusiau juodųjų, grūdų, primityvių akordų - mezoderma yra atskirta nuo enodermos dėl žarnų formavimo. Apskritai - antrinė ertmė kūno visuose gyvūnuose, kurie yra būdingi visai. Telsh, kai suformuota apčiuopiama šiukšliadėžė, jose rodomas tikslas, kuris tampa apskritai.

Nominalus maišelis yra suformuotas simetriškai ant žarnyno pusių. Kiekvieno organinio įdėto į žarnyno organinio maišelio siena vadinama Staenoplevia ir į Etoderm link vadinama Somatoplevia.

SO Embriono plėtros metu susidaro įvairios ertmės, turinčios svarbią morfogenetinę ir funkcinę svarbą. Pirma, atrodo "Beara ertmė", tada jis virsta pirminės kūno ertmės blastoceltada gastrokelio yra suformuotas į gastravimo procesą, o tada visa. Kai susidaro gastroyney ir Komologija, blastocelio sumažėjimas ir lizdai lieka tarp žarnyno sienų ir įspėjimo. Šios laiko tarpsniai virsta kraujotakos sistema. Gentrokelyje virsta vidurio ertmiu. Trys būdai mokyti organizatorių.

Mezodermas yra atskirtas nuo ekodermos kaip rezultatas, bus suformuota ląstelės. Sužadinimo mechanizmai. Sužadinimas, sinoptinis perdavimas. ExciteAnt - aktyvus specializuoto jaudinantis atsakas. Dėl išorinio poveikio pasireiškia tuo, kad Cl. M sužadintas Cl poliarizuotas, i. Yra pranešimas. Tyu m, katė. Atsiliepimo būsenoje MP MP Cl vertė.

Repolarizacija - EST. Mainai ur. Su silpna pomigrown el. Pašto impulsų. Srovė Cl. EP - pasyvi CL reakcija. EP neatsiranda fiziolio. CL reakcija. Todėl EP nėra ". R-ia cl. Pastebimas frk. Vidaus Menas.

Tada MP vertė greitai distiliuota. PD - Įspūdingas susijaudinimasNes, aistringai 1 Uch. M, jis greitai. Visomis kryptimis. PD plėtra yra įmanoma tik dirgiklių, prarasti paskutinį pilvo riebalų sluoksnį. Skambinkite Depolar.

M, jei prieš kretą. Kud lygintuvai. Lavina-kaip potencialų atidarymas. Vadinamas MP ženklo keitimo fenomenas atšaukimas Mokestis M.

Dėl depolarizacijos m atsiranda, potencialų atradimas. Nuo Cl. Hiperpoliarizacija Detalizuoti. Apsauga - T t, tech. MP juos. Atviroje vietoje Kaina. Stiprūs stimulai. Skambinkite savo jauduliu. Tūkstančiai repolarizacija, kanalai grįžta į uždarą komp. Palaipsniui pakelti. Tai vyksta. Dėl hipperpoliarizacijos ribos potencialo.

N, tada ne anksčiau. LO vietinis jaudulys - Praeitis. N pluoštai su slopinimu, t. Sužadinimas vadinamas elektrotec. PD dauginamoji - Praeitis. N pluošte be slopinimų, PD amplitudė yra tokia pati bet kuriuo atstumu nuo vietos atsirado; Atstumas, katė. PD, ribota srovė su pluošto ilgiu; Dažyti.

PD - aktyvus PR-s, katės metu. Poilsio būklėje. Mn Mn pluoštai atlieka - įkrovimą ir n. M nevyksta, nes M. Aukštas el. Laiškas Symbio d svorio kritimas. PD plėtra susijaudintoje sąskaitoje. M įvyko. Grįžti į mokestį. Susijaudinančio ir ne mokymo pasienyje.

Dabartinis, katės dirginimas. Padengta nauja.

Gyvūnų kūno ertmių tipai. Gyvūnų ertmes

M N pluoštai. Pasak Melinovovo. N pluošto uch. M, dengtas pienas. Atvykite tik už UCH. M regione perėmimai. SO Sužadinimo plitimas.

Pasak M šokinėja nuo 1 sulaikymo į dr. Inkstų funkcija. Inkstas - CH. Izoliavimo korpusas ir aczoreguliacija. Nuolatinė rūgšties šarminės kraujo reakcija. Pavyzdžiui, su mėsos maisto mityba organizme, daug rūgštus naudojimo produktai yra suformuoti, atitinkamai, ir šlapimas tampa rūgštus; - daržovių maisto šlapimo reakcija tampa šarmine; 4 Chem reglamentas.

Dabartinis poreikis; 5 vandens kiekio reguliavimas kūno skysčiuose ir jų v ir šių skysčių pH; 6 druska, katė. Amoniakas yra kilęs iš kūno, o NA ir K yra išsaugoti kūno poreikiams; Abiejose kūno pusėse. Krūties ir juosmens slanksteliai.

ar galiu numesti svorio dėl fluoksetino efektyviausios vaistažolės svorio metimui

Su Ave. Kraujas patenka į inkstų arterijų inkstus, atskiriančius nuo aortos, ir pasiekia inkstų venus, patenkančius į apatinę tuščiavidurį veną. Inkstuose šlapimas eina palei šlapimo pūslę, kur jis kaupiasi prieš pasirinkdami šlapimą.

Ant skerspjūvio: arčiau pyrago žievės viduje ir vidinis brainstuff. Cortika in-in-in pluoštinė kapsulė ir sodas. Beveik pastebimas glugs. Smegenų in-sost. Nuo tubulų, surinkimo vamzdžių ir kraujagyslių surinkta kartu c. Pyramidžių viršūnės, vadinamos. Išplėsta šlapimtakio burna. P-o ir funkcija. Viena inkstų yavl. Nefron su savo kraujagyslėmis.

Čeloje į 1 inkstus gerai. Nefronų už 3 cm. Nefron įsk. Funky: 1 kaina. Dėl Cor. Tik arti brainstorm. Į yucstamedullar. Nefronakh inkstų veršelis yra netoli plutos sienos ir smegenų sluoksnio nuo lat. Jie yra. Kelio kilpos Genla, įsiskverbė giliai. Su įprastu vandens skaičiumi ORG-V, plazmoje kontroliuoja žievės nefrons, o vanduo trūksta, jo sustiprinta reabsorbcija Yucstamumullilal megrones įvyksta. Glomeruloje, visi žemos stulpeliai.

Va, pavyzdžiui, rake, vandenyje, karbamido, pereiti prie filtrato, kuris užpildo bowman į kapsulę ir įvesdami nefrono kanalą; 2 balsavo. Viskas ba, katė. Prieš filtratą palieka nefroną B. Distalinė konvoliuojama kanalą. Aktyvus transportas. Ir jonai aktyviai paslaptyje.

krūtinės riebalų sunku prarasti svoris mesti po aborto

Filtrate ir absorbuojamas iš jo aš gly kapiliaruose iš proksimalinio ir Symbio d svorio kritimas - storoje didėjančioje kelio dalyje. Rinkimų pralaidumas. Nefron regionas Elgeta įsiskverbė. Jonų, vandens ir karbamido. Šviesa įsiskverbė. Sobich pralaidumas. Vamzdžiai m. Hormonų reguliavimas.

Koncentracijos gradientai. Kaip rezultatas, strėlės 1 ir 2 audinių smegenų skystyje, kuris turi būti palaikomas.

Pasyvus difuzija ir osmosas. Na, cl ir karbamido jonai b. Sudėtis į filtratą ir iš jo pagal [s] gradientą tose UCH. Nefron, katė. Vanduo osmoze į audinio skystį, kur jis b. Hormoninis reglamentas. Hormonai ADG, Aldosteronas ir kt. Affiečiai į distalinį rūšį. Kanalas ir sobir.

Raumenų pjovimo mechanizmai. Raumenų tonų ir judėjimo reguliavimas. Į PN raumenų Miofibrilla pluoštai yra suskirstyti į teisingai kintančias vietas diskus su skirtingomis optinėmis obligacijomis.

A regiono sklypai. Šviesos jie atrodo tamsiai ir isotropic. I atrodo balta. Disko viduryje ir skiriasi šviesa strip N. Pass Miofibrillas. Kiekviena miofibrilla kaina. Atstovaujant pailgintai polimerizuotoms molekulėms mozin. Myozino siūlai Aktinovo 2 stiprumo. Ramybėje Siūlai yra Miofibril T.

Dėl to ratai susideda tik iš jų aktinų sriegių, o diskai A iš miozino siūlų. Šviesos juosta H yra siaura zona be aktinų siūlų. Su santrumpa Šios temos nesutrumpintos, jie pradeda slydėti dr.

Beveik dingsta šviesos juostelė h, nes Aktin siūlai su skaidrėmis artėja prie Dr. Yavl skeleto raumenų mažinimo iniciatorius. PD, dauginamasis, kai džiaugiasi raumenų pluošto raumenų. Skverbtis į nemokamų jonų miofibrils lauką Ca, dei-jeot.