Svorio metimas rytuose amherst ny

Nepaisant vis savitum, beveik trys imtai vairi kompanij tyrim metu atskleid, kad pirmavimui darbe emocinis intelektas kur kas svarbesnis u paintinius gebjimus. Ir tai yra dalis visaapimanio potvynio, luojanio visas pirmaujanias ekonomikas visose paengusiose aly5 24 Perengus patirties ribas Naujasis kriterijus 25 se, nesvarbu, ar tai bt Europa, ar Azija, ar abi Amerikos. Geriausioms slaugytojoms btinas humoro jausmas; bankininkams - klient konfidencialios informacijos saugojimas; puikiems mokykl vadovams - grtamojo ryio tarp mokini ir tv iekojimas. McCarthy puoselja gerus santykius su savo klientais, kuri priskaiiuoja iki ei imt. Jie išlieka mūsų sąmonėje ar pasąmonėje. Persvaros takas svarbus ne vien vadovams, jis veikia kiekvienu organizacijos lygmeniu.

Kad ir kokie būtų faktai, sako D. Hume'as, jie niekada nėra sau pakankami, kad vadovaudamiesi tuo, kas yra, galėtume suformuluoti tai, kas turėtų būti.

Moore'as pratęsė šią mintį, polinkį kildinti gėrį iš to, kas nėra gėris, įvardydamas natūralistine klaida. Fakto ir vertybės neredukuojamumą svarstė analitinės pakraipos britų metaetika. Metaetika - kaip ir normatyvinė e t i k a - taip pat filosofinės etikos kryptis.

Nuo klasikinės ji skiriasi tuo, kad nė nesprendžia normatyvinės etikos keliamų egzistencinių problemų. Metaetiką domina fakto ir ver- tės santykio problema-semantiniai ir loginiai jos atspalviai.

Tai tiesiog kitokio pobū- džio tyrimas. Dėstant filosofinę etiką mokykloje normatyvinės etikos požiūriu, metae- tinį diskursą geriausia suspenduoti. Kažin ar verta gilintis į H. Prichardą ar A. Ayerį iki galo nesuvokus I. Dorovė neatsiranda iš pavyzdžių, manė I. Pavyzdžiai gali įkvėpti, bet gali ir smukdyti, blogai veikti, įkalinti. Jei aplinkinių žmonių dorovinės nuostatos silpsta, kodėl aš turiu sekti daugumos pavyzdžiu? Vien dėl to, kad kitokių pavyzdžių tiesiog nematau?

Kantas mums palieka optimistinę moralinės erdvės kūrimo viltį. Čia ir dabar viską galima pradėti nuo pat pradžių. Net jei iki manęs, sako jis, niekada nebūtų buvę pasaulyje jokio moralaus poelgio, nereiškia, kad aš, protinga būtybė, suvo- kianti moralės dėsnį, negaliu pasirinkti būtent jo, kaip savo elgesio alternatyvos.

Ir šitaip paliudyti savo laisvę. Net jei vakar dar buvau egocentriškas ir nelaisvas. Šitaip apsispręsdamas žmogus yra laisvas išsivaduoti iš laiko ir aplinkybių primetamo de- terminizmo. Filosofinė etika ją studijuojančiajam gali atverti jo paties orumo šaltinį. Kas yra vertybė? Kiekviena etinė kultūra sukūrė ją simbolizuojantį idealą. Antikai tai buvo draugys- tė, krikščionybei -meilė. Šiuolaikinis moralinis sociumas, teigia A. Maclntyre'as kny- goje Po dorybės. Moralės teorijos tyrimas, atitinka F.

Nietzsche's ir M. VVeberio nužy- mėtą perspektyvą. Socialinė realybė, pasak M. VVeberio, tai nuolatinė dievų ir demonų kova. Kas laimi šioje kovoje? Kas pralaimi? Mūsų laikų sociumo moralinis patikimumas kaskart vis silpnėja. Panašu į vėly- vojo helenizmo laikus. Kas galėtų būti šių dienų moralės idealas? Ar tik ne vienišas, nepalaužiamas stoikas, atkakliai atremiantis likimo negandas?

Kai rašiau šį tekstą, žuvo mano sūnėnas Ignas, ketvirto kurso studentas. Narai visą dieną ieškojo jų Didžiulio ežere. Draugų nerado. Bet ir negalėjo rasti. Tą dieną Ignas 8 Žr. After Virtue. A Study in Morai Theory.

London, svorio metimas rytuose amherst ny, p. Su draugais jis buvo važiavęs vakarykštę dieną. Tiesiog mintimis nebuvo su jais išsiskyręs.

Galbūt niekada neišsiskirdavo. Draugai tau buvo viskas". Supratau: Aristotelio pasaulis nėra visiška praeitis. Ne vien antikos laikais tikra draugystė vertinta kaip būtina pilietinio bendrabūvio sąlyga. Ignas susikūrė savo paties erdvę ir gyveno joje. Ignui, kaip ir 80 kg riebalų nuostolis, žmogus iš prigimties buvo bendruomeniška būtybė. Kad ir kokioje laiko ar erdvės atkarpoje gyventume, visada turime galimybę kurti šviesų, kupiną draugystės ir patikimumo pasaulį.

Šis paprastas siekis liudija ir stiprina žmogaus vertę jo svorio metimas rytuose amherst ny akyse. Toks turėtų būti ir filosofinės etikos tikslas. Galbūt ne visai teisūs tie, kurie teigia, kad žmogus miršta vienas.

Net tuomet, jei tą akimirką šalia nėra tų, kuriuos labiausiai mylėjome. Jie išlieka mūsų sąmonėje ar pasąmonėje. Kai kada draugai atsitraukia, artimieji nutolsta.

Bet niekada nepradingsta iš giliosios egzistencinės atminties. Buvimas kartu pavertė mus tokiais, kokie esame. Paguodą teikia mintis, kad galima mirti nepraradus nė vieno draugo. Filosofija ir kančia Bet ar gali paguosti žodis, kai ištinka skausmas? Žodis stringa. Žodžiu lengviau nusakyti gyvenimą - ne mirtį.

Gol EQ Darbe

Pirmoji mintis, kuri užplūdus skausmui ateina į galvą, - Jobo dramos simbolika. Jobas - tai Senojo Testamento veikėjas. Jis buvo padorus, turtingas, galingas.

Vel- nias įkalbėjo Dievą išbandyti Jobą ir atimti viską, ką šis turi. Svarbiausia - vaikus. Jobas tapo atsiskyrėliu, vis sėdėjo ir tylėjo. Jį aplankė draugai. Tada tylėjo visi, pele- nais apsibėrę galvas. Vis dėlto Jobas neištvėrė tylos. Prabilęs prakeikė tą dieną, kai gimė. Geriau išvis negimti, metė Jobas iššūkį Dievui, negu būti ištiktam tokios kan- čios. Kančia nesuvokiama, nenusakoma žodžiais.

Galų gale Jobas susitaikė ir pri- ėmė savo kančią kaip jam skirtą likimą. Ar kas pasikeitė nuo Jobo laikų? Laikas teka - pamatiniai dalykai išlieka. Ar šian- dien mažiau kenčiame nei pirmieji žmonės, išvaryti iš rojaus? Kai išlydime per anksti išeinančius savo vaikus, pakartojame Jobo kelią. Nieko negalime nei paaiškinti, nei suprasti. Kenčiame, kai išduodame, kai išduoda mus, kai pasaulis ima atrodyti sve- timas ar beprasmis. Filosofijos tekstas staiga tampa bejėgis. Jis negali paguosti.

Žodis netenka ga- lios. Igną laidojo tyloje. Tyloje galima kentėti. Bet paradoksas - tyloje beveik neįmanoma gyventi. Jobas taip pat neištvėrė. Jis sukilo ir prakeikė tą dieną, kai gimė, ir šitaip paskatino draugus svarstyti kančios 22 prigimtį. Gyvenimas šaukiasi žodžio.

Paskui jį neigia, sutrypia, nuvainikuoja. Ir vėl pasišaukia, kad būtų į ką atsiremti, galbūt ir vėl paneigti. Todėl, net ir suvokiant filosofinės etikos nevisagalybę, nėra kito būdo susivokti savyje ir įsisąmoninti santykių su savimi ir kitais trapumą. Filosofinės etikos ramstis - mintis ir žodis. Tekstas ir gyvenimas Filosofijos teksto studijos ugdo mąstymą.

svorio metimas rytuose amherst ny

Meta iššūkį intelektiniam smalsumui, nes šios rūšies teksto negalima greitai ir lengvai perprasti. Nereikėtų baimintis to, kad teks- tas atrodys sunkus, reikėtų baimintis jo banalumo. Reikšmingų dalykų negalima ryti kaip plaktos grietinėlės. Tekstas privalo turėti svorį, su kuriuo mums neišvengiamai teks galynėtis. Gal net visą gyvenimą. Jis turi būti toks, kad skaitydami antrą, trečią praranda 50 procentų kūno riebalų dešim- tą kartą rastume iki tol nepastebėtas svorio metimas rytuose amherst ny.

Tekstas turi būti vertas mūsų pačių. Kaskart imdami tekstą į rankas, turime kelti jam vis naujus klausimus. Tokius, ko- kius subrandino mūsų egzistencinė patirtis. O baigę skaityti ir vėl turėtume klausti. Pavienis tekstas - tai tik nuotrupa dialogo, kurį bręstanti asmenybė be paliovos veda su aplinkiniu pasauliu. Bet kartu - tai ir paskiras pasaulis. Paskira visata - frazė, anuomet ištarta tam, kad būtų išgirsta, kad į ją būtų įsiklausyta.

Sokratas nerašė. Galima manyti, kad mąstymui išreikšti nebūtinas užrašytas teks- tas. Istorijos šaltiniai rodo, jog nerašė ir Kinijos svorio metimas rytuose amherst ny Konfucijus, Laodzi. Jų mintis užrašė mokiniai. Nerašė ir Jėzus. Tačiau rašė evangelininkai - Morkus, Matas, Lukas ir Jonas.

Sokratą aprašė Platonas ir Ksenofontas. O jei nei Platonas, nei evangelininkai, nei Konfucijaus ar Laodzi mokiniai nebūtų paėmę plunksnos? Ar išminčiai ir pranašai būtų išlikę žmonijos egzistencinėje atmin- tyje? Kaip nuolatiniai vis atnaujinamo dialogo partneriai?

Gal, kaip mitų personažai, būtų nugrimzdę į ikikultūrinę žmonijos pasąmonę. Filosofijos, literatūros ar religijos tekstas yra akstinas pradėti dialogą. Su tais, ku- rie dar gyvi arba jau pasitraukė, bet norėjo ir pajėgė mums kai ką pasakyti. Net ir neskaitydami filosofijos tekstų, mes mąstome apie laisvę, vienatvę, drau- gystę, laimę ar mirtį. Galime mąstyti vieni, užsisklendę pačioje atkampiausioje visa- tos kertėje.

Šitaip galime rasti naujų šviesos šaltinių. Buda, Jėzus, kiti atsiskyrėliai suprato esmines tiesas ne iš knygų. Tačiau vienatvėje galima nugrimzti juodžiausion tamson. Nerasti savojo kelio. Fi- losofijos tekstas išplečia vidinio monologo ribas.

Jį skaitydami išliekame vieni, tačiau mus pagauna galinga žmonijos intelektualiosios kultūros tėkmė. Upė srauni, bet ne- pavojinga. Paradoksas tas, kad gramzdindama ji kelia į viršų. Dauguma devintojo deimtmeio pabaigoje Achenbacho tirt vaik metais kop treij deimt. Emocinio intelekto poiriu atsilikusi karta iandien papildo darbo jgos 8 Artjanti kriz: kylantis IQ, smunkantis EQ Nuo met, kai po Pirmojo pasaulinio karo Amerikos armijos auktiniams imta plaiai taikyti IQ testus, vidutinis IQ rodiklis JAV pakilo 24 balais; panaiai jis padidjo ir visose paangiose pasaulio alyse.

Tam turjo reikms ne tik geresn mityba, bet ir geresnis isilavinimas, beto, kompiuteriniai aidimai ir dlions, padedanios vaikams isiugdyti geresnius erdvinius gebjimus, ir maesns eimos tai paprastai siejama su auktesniais vaik IQ rodikliais. Taiau ia pastebimas pavojingas paradoksas: didjant vaik IQ, j emocinis intelektas smunka. Gal daugiausia nerimo kelia vienos plaios tv ir mokytoj apvalgos duomenys, liudijantys, kad dabartins kartos vaikai yra emocikai labiau sutrik u ankstesns.

Apskritai vaikai darosi vieniesni ir prislgtesni, piktesni ir nepaklusnesni, 7 iteklius. Ko nori darbdaviai Amerikos darbdavi apvalga rodo, kad didesnei j darbuotoj daliai trksta motyvacijos mokytis ir tobulti darbe. Keturi i deimties nesugeba bendradarbiauti su kolegomis, irtik 19 proc. Vis daugiau darbdavi skundiasi, jog nauji darbuotojai stokoja socialini gdi. Stambaus restoran tinklo vadovo odiais: Labai jau daug jaunuoli neitveria kritikos - sulauk savo veiklos vertinimo, jie darosi gynybiki ar prieiki.

Kad septintj ir atuntj deimtmet pasaulyje usitikrintum karjer, reikjo pasirinkti ger universitet ir gerai jame mokytis. Taiau pasaulyje pilna isilavinusi, kitados daug vili teikusi vyr bei moter, kuri karjera nebeauga, ar net smunka, dl lemting emocinio intelekto sprag. Nacionalin darbdavi pageidavim priimamiems darbuotojams apvalga atskleid, jog konkrets techniniai gdiai vertinami maiau negu bendri gebjimai mokytis darbe. Be to, darbdaviams svarbios ir tokios savybs, kaip: Gebjimas i klausyti ir bendrauti.

Gebjimas prisitaikyti ir krybikas atsakas neskmes bei klitis.

svorio metimas rytuose amherst ny

Savitvarka, pasitikjimas, noras siekti tiksl, karjeros ir didiuotis pasiekimais. Veiksmingumas darbe ir asmeniniuose santykiuose, bendradarbiavimas ir grups darbas, deryb gdiai. Veiksmingumas organizacijoje, noras prisidti ir pirmauti.

I septyni pageidaujam savybi buvo tik viena akademin: gebjimas gerai skaityti, rayti ir atlikti matematikos veiksmus. Tyrimas, ko nort korporacijos i darbinam bakalaur, pateikia pana sra'. Trys labiausiai pageidaujamos savybs yra gebjimas kalbtis, asmeninio bendravimo gdiai ir iniciatyvumas.

Kaip pasak Jill Fadule, Harvardo verslo mokyklos primim ir finansins paramos vadybos direktor, student. I akivaizdi pavyzdi matyti, kad kompanijos, inaudojanios pranaum, labai padidina savo pelno mast. Apraomas kiekvieno j indlis, papildantis geriausij darbuotoj, vaigdi", laimjimus. Tai gdiai, kurie padeda lengvai isklaidyti besikaupianius debesis" monje ir igelbti skstaniuosius".

Perskait i knyg, skaitytojai gals vertinti savo emocin intelekt darbe. Kaip pagalb skaitytojams, norintiems pagerinti savo pai emocinio intelekto gebjimus - ir sutaupyti laiko bei pinig, silau praktikas, mokslikai pagrstas gaires, kaip tai geriausia gyvendinti.

Pagaliau 5 dalyje nagrinjama, koki kaip prarasti šoninius šonkaulių riebalus monei turi emocinis intelektas. Apraau vien toki kompanij ir paaikinu, kodl ie dalykai gali ne tik pagerinti verslo veikl, bet ir paias organizacijas padaryti maloniomis ir pageidaujamomis darbo vietomis. Taip pat paaikinu, kuo rizikuoja darbuotoj tikruosius jausmus ignoruojanios kompanijos, kai tuo tarpu emociniu intelektu pasiyminios yra geriausiai prisitaikiusios ir iais vis Ms kelion Mano, ios knygos autoriaus, uduotis - bti vadovu ir mokslikai rodyti monms, grupms bei organizacijoms emocinio intelekto darbe reikm.

Kiekviename ingsnyje stengiausi patvirtinti moksl rem- neramesniais laikais pasiryusios ne tik ilikti, bet ir klestti. Nors mano tikslas padti, tai nra pagalbos paiam sau knyga. Ko gera, prirayta pernelyg daug vairi vadov, kuriuose tikrai per 28 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 29 dosniai adama pakelti emocin intelekt.

Nors j ketinimai kuo geriausi, paprastai klaidinama dl dalyk, kuri reikia iems esminiams gebjimams ugdyti. Vietoj greito sunkum sutvarkymo itoje knygoje rasite sveik nuorod, kaip reikia dirbti ugdant savo emocinius gebjimus. Gyvename laikais, kai ms ateities galimybs vis labiau priklauso nuo savitvarkos ir geresnio elgesio su kitais. Tikiuosi pasilyti kai kuri praktini gairi svarbiems asmeniniams ir verslo ikiams naujajame imtmetyje. Bibliotekinink, dirbusi JAV informacijos agentros poste usienyje, sulauk blog ini: grup student grasino sudeginti bibliotek.

Bet tarp jaunj grasintoj ji turjo draug. I alies irint bibliotekininks elgesys galjo pasirodyti naivus ar beprotikai rizikingas, arba ir toks, ir toks: ji pasil grupei kai kuriuos savo susitikimus rengti bibliotekoje.

Taip darydama, ji rmsi asmeniniais ryiais su keliais student vadais, kuriuos utenkamai painojo, kad vieni kitais galt pasitikti. Biblioteka buvo isaugota. Tuo metu McClellandas buvo mano daktaro darbo konsultantas ir jtrauk mane savo tyrim program. Gavs tyrim duomenis, McClellandas ispausdino straipsnj, kuriame pateikiamas visai naujas poiris j skms prieastis.

Tirdamas puikaus darbo sudedamsias dalis, McClellandas sitrauk judjim, kuriam pirmuosius mokslinius pamatus XX amiaus pradioje padjo Frederickas Tayloras. Jo pasekjai, veiksmingumo inovai, upldo pasaul, analizuodami mechanikai veiksmingiausiusjudesius, manomus darbininko knui. Tinkamas pirmavimo matas, sak io poirio alininkai, yra mogaus protiniai gebjimai.

Tuomet, plintant Z. Freudo teorijoms, kita inov banga m tvirtinti, kad kartu su IQ pirmavimo sudedamoji dalis yra ir asmenyb. Jau metais asmenybs testai ir tipologijos - pvz. Bet ikilo toks sunkumas. Daugyb asmenybs test buvo sukurti visai kitiems tikslams, pvz. Ir IQ testai galjo suklaidinti: aukto IQ mons danai svorio metimas rytuose amherst ny prastai, tuo tarpuvidutin IQ turintiems seksi tiesiog puikiai. McClellando metais paskelbtas straipsnis Tikrinti gebjimus, o ne intelekt" pakeit iame gine naudotus terminus.

Jis teig, jog i tradicini akademini gebjim, mokyklini paymi ir paangos kredit tiesiog negalima gerai numatyti, kaip monms seksis darbe ir apskritai gyvenime.

Vietoj i dalyk jis pasil tam tikr gebjim, toki kaip empatija, savitvarka ir iniciatyvumas, sra, leidiant atskirti skmingiausiai dirbanius darbuotojus nuo t, kuri 2 darbas tra pakankamas, kad isilaikyt monje. McClellandas, nordamas nustatyti bendruosius geriausi darbuotoj gebjimus, pirmiausia sil atkreipti dmes konkreias vaigdes" ir itirti j gebjimus.

Savo straipsnyje jis paskelb visikai nauj poir pirmavimo mat: juo matuojami moni gebjimai atsivelgiant konkret j atliekam darb. Visi duomenys patvirtina t pai asmenini ir visuomenini gebjim esm - tai emocinis intelektas. Isiderins programuotojas Du programuotojai svorio metimas rytuose amherst ny, kaip tvarkosi su darbais, kurdami programas skubiems savo klient verslo poreikiams patenkinti. Vienas j sako: Usakovas nori vis duomen paprastu formatu, telpaniu puslap.

Antrajam, atrodo, sunkiau prieiti prie esms. Pirmasis programuotojas buvo apibdintas kaip puikus darbuotojas, sugebantis kurti programas, kuriomis vartotojui lengva naudotis; antrasis geriausiu atveju tra vidutinis - jis tiesiog atbaid savo klientus. Pirmasis pasiymjo emociniu intelektu; antrasis - jo stokos pavyzdys. Abu jie buvo itirti McClellando sukurtu metodu, nustataniu 32 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 33 3 bet kurios srities geriausiems darbuotojams bdingus gebjimus.

Pradin valga rmsi jo atliktu darbu tokiose organizacijose, kaip JAV valstybs departamentas. Ten jo buvo paprayta vertinti puiki usienio tarnybos pareign, jaun Amerikai kitose alyse atstovaujani diplomat, gebjimus. Kaip ir prekybinink ar apskaitos vadybinink, dirbani didelse korporacijose, tikrasis i pareign darbas yra parduoti" Amerik, sukelti usienieiams palankius jausmus Jungtinms Valstijoms. Atrankos testais buvo matuojami gebjimai, kuri, Valstybs departamento valdios nuomone, reikjo diplomatams-puikiai imanyti akademinius dalykus: Amerikos istorij ir kultr, mokti sklandiai kalbti ir turti tam tikros srities, pvz.

Blogai buvo tai, kad i to egzamino tepaaikdavo, kaip kandidatui tie dalykai seksi. Ties pasakius, j atliekamo darbo rodikliai su atrankose gautais test vertinimais koreliavo neigiamai; akademini dalyk imanymas pats savaime nieko nereik ar net dar blogiau, kenk tos prekybos formos, kuri vadinasi diplomatija, gebjimams. McClellandas aptiko, kad svarbs buvo visai kitos ries gebjimai.

Ityrs supervaigdes"-tuos, kuriuos Valstybs departamentas laik savo puikiausiais ir veiksmingiausiais jaunais diplomatais, - ir palygins jas su vidutiniokais j kolegomis, rykiausi skirtum pastebjo tarp j mogikj gebjim, kuri akademiniais ar IQ testais net nebandyta matuoti. McClellandas perjo prie visikai kitoki test, pvz. Elektroniniu filtru pakeiiamas garsas, taigi girdti ne patys odiai, o intonacija ir balso niuansai, atskleidiantys mogaus jausmus.

svorio metimas rytuose amherst ny

McClellandas nustat, jog u tiksl kalbtojo jausm vertinim 5 4 geriausi darbuotojai gauna daug auktesnius balus nei vidutiniki diplomatai. Gebjimas gerai suprasti emocin bsen moni, kilusi i visai kitokios aplinkos, net kai nesupranti j kalbos, yra vienas svarbiausi ne tik diplomatams, bet ir kit srii darbuotojams.

Pasakodami apie kritines darbo situacijas, usienio tarnyb pareignai vis mindavo keblius nutikimus, panaius bibliotekininks taikdars. Taiau maiau bendravimo iminties turintiems diplomatams ios istorijos daniau baigdavosi sprogimais, nes jie nesugebdavo suprasti t ipuoli dalyvi ir su jais susitarti. Pirmavimo sritys: IQ ribos Dviej i pai protingiausi bent akademiniu poiriu mano pastam moni karjeros susiklost visikai skirtingai. Vienas j - mano draugas nuo pirmo universiteto kurso - gavo puikius primimo balus: madaug po i bendrj gebjim testo verbalins ir matematins dalies ir po 5 i trij pasunkint erdvini test.

Bet jam trko motyvacijos mokytis, jis danai praleisdavo paskaitas ir vluodavo pristatyti darbus. Mokslus baig tik po deimties met. Antrasis buvo tikras matematikos genijus. Bdamas deimties met stojo mano gimnazij, j baig vos dvylikos, o turdamas atuoniolika Oksforde apgyn teorins matematikos moksl daktaro disertacij. Gimnazijoje pagal savo ami jis buvo emokas, o kadangi klasje buvo jauniausias, u mus buvo kone 30 centimetr emesnis. Be to, jis buvo dvigubai gabesnis u mus visus - ir daugelis mokini jo dl to nemgo.

svorio metimas rytuose amherst ny

Jis buvo danas pajuok ir patyi objektas. Taiau, nepaisydamas savo emo dydio, jis nesitraukdavo. Kaip mautis gaidys petukas jis atsilaikydavo prie didiausius mokyklos drimbas.

Document Information

Jo rytas atitiko intelekt, tad dabar jis yra vieno prestiikiausi pasaulio matematikos departament vadovas. Kad ir kaip svarbu primimo mokyklas testais nustatyti asmens 34 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 35 IQ, jis vienas nepaprastai maai paaikina darbo ar gyvenimo laimjimus.

Kai IQ testo rodikliai koreliuojami su karjeros skme, IQ reikmms galima priskirti daugiausia 25 proc. Taiau kruopti analiz leidia manyti, jog tikslesnis vertinimas bt 10 proc. Tai reikia, kad IQ nepaaikina ma maiausiai 75 proc. Paradoksas tas, kad IQ maiausiai gali lemti skm monms, kuri protas leidia dirbti aukiausio intelekto reikalaujanius darbus, taiau kuri darbe ypa reikia emocinio intelekto.

Verslo administravimo magistr programose ar tokiose srityse, kaip ininerija, teis ir medicina, kur profesin atranka nukreipta beveik vien intelektinius gebjimus, emocinis intelektas pirmavim lemia daug labiau negu IQ. Pirmavimui darbe reikmingesni emocinio intelekto gebjimai.

Asmens, siekianio patekti tam tikras profesines ir technines sritis, IQ paprastai yra nuo iki Kadangi reikia veikti toki aukt klit, visi priimtieji jau ir taip priskiriami prie madaug 10 proc.

Savo karjera konkuruojame ne su tais, kuriems trksta intelekto patekti t srit ir joje isilaikyti, bet su daug maesne grupe atrinkt 10 9 8 7 6 j, kuriems pavyko veikti mokymosi sunkumus, stojamuosius egzaminus ir kitus mokjimo ikius ir kurie jau atsirado toje srityje. Kadangi svarbiausias atrankos veiksnys yra IQ, t srii profesionalai daug labiau skiriasi savo emociniu intelektu - lanksiaisiais" gebjimais.

Skirtumai tarp esanij aukiausiame ir emiausiame skals take labai dideli, ir buvimas skals viruje suteikia didiul konkurencin pranaum. Taigi lankstieji" gdiai kietose" srityse reikia dar daugiau. Antroji sritis: patirtis tai dilema: js esate JAV ambasados iaurs Afrikoje kultros ata ir gaunate telegram i Vaingtono, kad esate pareigojamas parodyti film apie vien i Amerikos politik, nemgstam toje alyje.

Jei parodysite film, tos alies gyventojai sieis. Jei neparodysi- te, tai nepatiks valdiai namie. K darysite? Tai nra hipotetinis atvejis, kaip tik tok teko igyventi vienam i McClellando tirt usienio tarnybos pareign. Pastarasis prisimena: inojau, jei parodysiu film, kit dien i viet iki pamat sudegins penki imtai svorio metimas rytuose amherst ny student. Taiau Vaingtonui atrod, jog filmas puikus. Turjau sugalvoti, kaip parodyti film - vykdyti skirt uduot, bet neeisti tos alies gyventoj.

Jis parod film ventadien, ir niekas neatjo jo irti. Be IQ, kasdien skm lemia ir praktiniai gdiai kartu su valdytais techniniais gebjimais. Kad ir koks bt ms intelekto potencialas, tam tikr darb atlikti mums padeda patirtis - ms turima specializuotos informacijos ir praktini gdi visuma.

Patirtis - tai vis pirma sveikas protas, specializuotos inios bei praktiniai gdiai. Patirties gaunama bedirbant. Tikrasis suvokimas, kaip atlikti darb, ateina tik su patirtimi. Tirdamas Fortune " kompanij vadybininkus, Sternbergas nustat, kad praktinis intelektas skm darbe lemia tiek pat, kiek IQ.

Antra vertus, praktinis intelektas retai bna pagrindinis puikaus pirmaujanij darbo veiksnys.

Patirtis - gebjim atskaitos takas. Jos reikia, kad gautumte darb ir j padarytumte, taiau kaip j atliekate, lemia kiti gebjimai, - prideda Jacobs. Jei ne, patirtis maai pads. Taiau ta patirtis yra slenkstinis reikalavimas; puiks technini srii profesini santyki konsultantai pasiymi ne tiek techniniais, kiek bendravimo gebjimais'.

Uploaded by

Taigi praktika ir patirtis, kaip ir IQ, turi reikms - taiau pirmavimui reikia daug daugiau. Nepaisant savo gebjim, Penas atbaidydavo svorio metimas rytuose amherst ny, ypa tuos, kuriems tekdavo su juo dirbti. Vis dlto jo laimjimai buvo spdingi.

Baigs mokslus, Penas buvo visur labai pageidaujamas: geriausios tos srities organizacijos sil jam atvykti kalbtis dl primimo darb, ir visur jis bdavo pasirenkamas pirmuoju bent jau pagal savo CV. Taiau jo arogantikumas nustelbdavo visk; gal gale jam teliko vienintelis darbo pasilymas i antraeils kompanijos. Matas, kitas Peno specialybs Jeilio studentas, akademiniais gabumais nepasiymjo. Bet buvo asmenini santyki inovas; visi kartu dirb j mgo.

Per atuonis pokalbius dl darbo jis gavo septynis pasilymus ir pasiek skms savo srityje, o Penas po dvej met buvo atleistas i savo pirmojo darbo. Penas stokojo emocinio intelekto, o Matas j turjo. Emocinio intelekto gdiai darniai sveikauja su mokjimu; pirmaujantieji turi ir viena, ir kita.

Kuo sudtingesnis darbas, tuo svarbesnis emocinis intelektas - jau vien todl, kad i gebjim trkumas gali trukdyti pasinaudoti turima technine patirtimi ar intelektu. Tyrjas, remdamasis apklausos metodu vadovo sudtingiems paintiniams gebjimams vertinti, nustat, kad tirto asmens gebjimai buvo labai aukti - etojo lygmens", tai yra mogaus, teorikai galinio bti pasaulins mons generaliniu direktoriumi arba valstybs galva.

Taiau kalbantis paaikjo, kodl jam teko palikti ankstesnj darb: jis buvo atleistas, nes nesugebjo paprietarauti pavaldiniams ir priskirti jiems atsakomybs u j pai prast darb. Tai j vis dar imudavo i pusiausvyros, - papasakojo man tyrjas. Pasirod, kad jo naujasis bosas - kompanijos savininkas - dar t pat ryt j kritikavo dl to paties, ir jis vis nesustodamas kalbjo, kaip sunku paprietarauti blogai dirbantiems darbuotojams, ypa kai kompanijoje jie dirba taip ilgai.

Penas buvo gabus ir krybikas studentas, puikiausias Jeilio aukljimo pavyzdys. Jis inojo ess iskirtinis ir todl buvo, anot 15 38 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 39 jo: Lauki ka pani svorio metimui jis buvo toks susikrimts, jo sudtingi paintiniai gebjimai ypa gebjimas mstyti - staiga igaravo.

Kaip sak Dougas Lennickas, American Express Financial Advisors" vykdantysis viceprezidentas: Skmei reikalingi gebjimai prasideda nuo intelekto arklio jg" - bet monms reikia ir emocins kompetencijos, kad didint savo gabumus. Prieastis, trukdanti tobulti, yra emocin nekompetencija. Tai labai skiriasi nuo vien tik paintini gebjim, kuriuos taip pat gerai kaip mogus gyvendins ir uprogramuotas kompiuteris. Skaitmeninis balsas galjo praneti: Skrydi taisykls reikalauja, kad visi keleiviai sdt, kol lktuvas nesustojo".

Bet sustabarjusios kompiuterizuoto balso intonacijos niekada nebt padariusios tokio meistriko poveikio, kaip svorio metimas rytuose amherst ny lktuvo palydovs smojis. Jai pavyko tiksliai pataikyti deimtuk" pasakyti btent tokia emocine intonacija, o to, bent kol kas, negalima atkartoti jokiais kitais bdais ties pasakius, nei kompiuteriu. Dar apie gebjim komunikuoti. Skrydis i Niujorko Detroit buvo dviem valandoms atidtas, ir tarp keleivi - beveik vien verslinink - tampa didjo.

Kai jie pagaliau atvyko Detroit, paslaptingas ilaipinimo laipteli gedimas privert lktuv sustoti apie trisdeimt metr iki vart. Nerimdami, kad vluoja, keleiviai strykteljo ant koj. Viena i lktuvo palydovi nujo prie vidaus telefono. Ji privaljo visus priversti atsissti, kad lktuvas toliau galt judti vart link. Taiau kaip? Uuot grietu balsu sudraudusi, kad pagal taisykles reikalaujama, jog keleiviai likt sdti, kol lktuvas juda, ji dainingai atlaidiu balsu suiulbjo, kaip kad aismingai sakoma mielam prasikaltusiam vaikuiui: Js stooovite!

Be to, turint omeny aplinkybes, i lktuvo jie ilipo labai geros nuotaikos. Gebjimai pasiskirsto tarp proto ir irdies, tiksliau, tarp painimo ir emocij. Vieni gebjimai, kaip analitinis mstymas ar technin patirtis, yra paintiniai. Kiti - mirs": turi ir minties, ir jausmo; juos a 8 vadinu emociniais gebjimais"'. Visi emociniai gebjimai reikalauja tam tikr gdi jausm sri- negaliu paprayti" patikrinti emocins taigos, aistros, gebjimo sudominti skaitytojus ar daryti jiems tak.

Glaudiai suderinti mint ir prot padeda vienas dalykas, panaus smegen autostrad. Tai neuron pluotas, jungiantis kaktins skilties priekin dal, esani u kaktos - mogaus vykdomuosius sprendim centrus - su giliai smegenyse esania sritimi, kurioje slypi ms emocijos.

Jei i svarbi jungtis paeidiama, mons netenka emocini gebjim, nors j intelektas lieka nepakits. Kitaip tariant, tokie mons ir toliau gaus auktus IQ test ir kit paintini gebjim vertinimus. Taiau darbe - ir apskritai gyvenime - jiems nesiseks taikyti emocinio intelekto meno", kuriuo remdamiesi mons gali elgtis taip veiksmingai, kaip lktuvo palydov. Taigi pusiausvyra tarp paintini gebjim ir toki, kurie priklauso nuo emocinio intelekto, atspindi pana pasiskirstym mogaus smegenyse.

Pavelkime lktuvo palydovs elgsen. Ji buvo nepaprastai taigi - tai labai svarbus emocinis gebjimas: priversti kitus elgtis taip, kaip nortum. Ms emocinis intelektas apibria galimyb imokti praktini gdi, kurie remiasi penkiais dalykais: savivoka, motyvacija, savireguliacija, empatija ir santyki imanymu.

Apie baltymų vartojimą

Ms emociniai gebjimai svorio metimas rytuose amherst ny, koki ios galimybs dal pavertme darbo gebjimais. Patikimumas pagrstas savireguliacija, geru impuls ir emocij valdymu. Tiek klient aptarnavimas, tiek patikimumas yra gebjimai, padedantys puikiai dirbti. Auktas emocinis intelektas pats savaime negarantuoja, kad mogus bus imoks darbui reikming emocini gebjim; tai tik reikia, jog jis turi puiki galimybi j imokti. Panaus pavyzdys muzikos sferoje bt absoliui klaus turintis mogus, kuris moksi muzikos ir tapo puikiu operos tenoru.

Be muzikos pamok operos karjeros nebt, nepaisant potencialo - tai bt L. Pavarotti, neturjs galimybs isiskleisti. Emociniai gebjimai pagal kuri nors bendr emocinio intelekto ypatyb skirstomi grupes. Jei trksta savivokos, bus sunku pastebti savo silpnybes ir nepakaks vien pasitikjimo dl savo stiprybi inojimo.

Nra n vieno tobulo pagal i skal; mes neivengiamai turime savo stiprybi ir ribotum kreiv. Bet greitai sitikinsime, kad puikiam darbui reikia turti tik kai kuriuos i i gebjim, paprastai bent eis; ir kad tos stipriosios savybs pasiskirstyt po visas penkias emocinio intelekto sritis. Kitaip tariant, pirmavimui yra daug keli. Iskiriamos ios emocinio intelekto ypatybs: Nepriklausomos: kiekvienos j indlis darb yra savitas.

Tarpusavyje susijusios: kiekviena i j iek tiek stiprina kitas; tarp j daug ryki sveik. Hierarchins: emocinio intelekto gebjimai remiasi vieni kitais. Btinos, bet nepakankamos: tam tikros emocinio intelekto ypatybs turjimas negarantuoja, kad kaip numesti riebalus aplink klubus isiugdys ar parodys su ja susijusius emocinius gebjimus, pvz.

Ar tie gebjimai atsiskleis, priklausys ir nuo toki veiksni, kaip bendra organizacijos dvasia ar mogaus susidomjimas darbu. Bendros: is bendras sraas apytikriai tinka visiems darbams.

Taiau skirtingi darbai reikalauja skirting gebjim. Pagal sra siloma sisteminti savo stiprybes ir nurodyti tuos gebjimus, kuriuos bt pravartu ugdytis.

Skaitytojams nebtina skaityti apie gebjimus knygoje nustatyta tvarka, jie gali pasirinkti, apie kur i j nort daugiau suinoti; beje, skyriai, kuriuose apraomi gebjimai, iek tiek remiasi vienas kitu kaip ir gebjimai.

Tikslus savs vertinimas: savo stiprybi ir trkum inojimas. Pasitikjimas savimi: stiprus savo verts ir gebjim jausmas. Savireguliacija Savo vidini bsen, impuls ir itekli valdymas r. Patikimumas: sins ir garbs princip laikymasis. Atsakingumas: atsakomybs u savo paties darb prisimimas. Gebjimas prisitaikyti: lankstumas, susidrus su pokyiais. Novatorikumas: atvirumas naujoms mintims, poiriams ir naujai informacijai. Motyvacija Emociniai polinkiai, nukreipiantys tikslo link ar lengvinantys jo siekim r.

Kit ugdymas: kit moni raidos poreiki jutimas ir j gabum skatinimas. Orientavimasis j aptarnavim: klient poreiki numatymas, atpainimas ir patenkinimas. Skirtybi naudojimas: galimybi, remiantis skirtingais monmis, puoseljimas. Politin nuovoka: grups emocini srovi ir galios santyki jutimas. Socialiniai gdiai Gebjimas sukelti pageidaujam kit moni atsak r. Komunikavimas: atviras klausymasis ir tikinamo atsako pateikimas. Konflikt valdymas: derjimasis dl nesutarim ir j isprendimas. Lyderiavimas: moni ir j grupi kvpimas ir vadovavimas joms.

Pokyi greitinimas: pokyi inicijavimas ir valdymas. Ryi umezgimas: reikaling santyki puoseljimas. Bendradarbiavimas ir susijungimas: darbas su kitais siekiant bendro tikslo.

Grupiniai gebjimai: grups darnios sveikos, siekiant vieno tikslo, sukrimas. Paskata siekti: pastangos tobulti ar atitikti pirmavimo kriterijus.

svorio metimas rytuose amherst ny

Atsidavimas: grups ar organizacijos tiksl siekimas. Iniciatyvumas: naudojimasis veiklai tinkamomis aplinkybmis. Optimizmas: atkaklumas siekiant tikslo, klii ir neskmi nepaisymas. Pavyzdiui, Mlynojo kryiaus sveikatos draudimo padalinyje skmingai dirbani klient aptarnavimo atstovai pasiymi puikia savikontrole, atsakingumu ir empatija. Geri mamenins prekybos vadybininkai pasiymi keturiais svarbiais gebjimais, tokiais kaip savikontrol, atsakingumas, empatija ir orientavimasis klient aptarnavim.

Kylant karjeros laiptais, skmingam darbui reikalingi gebjimai gali keistis; stambiausiose organizacijose vyresniesiems vadovams reikia daugiau politins nuovokos negu vidurinio rango vadybininkams. Be to, kai kurios pareigybs reikalauja ypating gebjim. Geriausioms slaugytojoms btinas humoro jausmas; bankininkams - klient konfidencialios informacijos saugojimas; puikiems mokykl vadovams - grtamojo ryio tarp mokini ir tv iekojimas. Geriausi vidaus plauk tarnybos mokesi rinkjai pasiymi ne tik puikiu buhalterijos imanymu, bet ir socialiniais gdiais.

Suprantama, jog vertinga teisingumo vykdymo pareign savyb yra maiausios btinos jgos panaudojimas. Be to, pagrindiniai reikalingi gebjimai atitinka tam tikros organizacijos poreikius. Kiekviena kompanija ar atskira gamybos aka turi savo emocin aplink, taigi atitinkamai skirsis ir reikalingiausi darbuotoj bdo bruoai. Nepaisant vis savitum, beveik trys imtai vairi kompanij tyrim metu atskleid, kad pirmavimui darbe emocinis intelektas kur kas svarbesnis u paintinius gebjimus.

Nieko nestebina, kad pagrindiniai geriausi darbuotoj, tarkim, prekybinink, gebjimai siejami su emociniu intelektu. Taiau net mokslininkams ir technini specialybi atstovams analitinis mstymas pagal svarb uima tik trei viet po gebjimo daryti kitiems tak ir paskatos siekti. Vien tik gabumai neikeis mokslininko virnes, jei jis neturs gebjimo daryti tak kitiems, kad juos tikint, bei anavar dozės riebalų nuostolis nuostatos nugalti ikius.

Tingaus ar udaro genijaus galvoje gal ir yra visi atsakymai, 26 25 24 23 bet jie nedaug reikia, jei niekas to neino ar niekam tai nerpi! Kas padaro technologijos guru tokiu ypatingu? Skirtum reikia ne jo smegen galia - beveik visi panaiose kompanijose yra tokie pat protingi - bet emociniai gebjimai, - sako Susan Ennis i BankBoston, buvusi DEC" darbuotoja, - gebjimas klausytis, daryti tak, bendradarbiauti, skatinti moni motyvacij ir bendr darb.

Bet jeigu darbas sudtingesnis ir btinyb bendrauti didesn, kompanijos, kuriose mons kartu dirba geriau, gyja konkurencinio pranaumo. Naujoje darbo vietoje, kur pabriamas lankstumas, grupinis darbas ir orientavimasis klient, ie esminiai emociniai gebjimai tampa vis svarbesni siekiant pirmauti bet kurioje srityje ir bet kurioje pasaulio dalyje.

Jie atskleid, kokius ypatumus kiekvienos organizacijos vadovyb laiko btinais pirmavimui tame darbe. Keturi i j buvo paintiniai ar techniniai, tuo tarpu likusieji priklaus emocini gebjim kategorijai. Paprastais apskaiiavimais gavau tok rezultat: 73 proc. Taikydamas metod tirtam pirmavimo modeliui, pastebjau, jog 67 proc.

Emociniai gebjimai buvo dvigubai reikmingesni u IQ ir patirt. Tai galiojo Lucent Technologies" grupms, kaupianioms gamybos aliavas, neutenka vien technini ini svorio metimas rytuose amherst ny jos turi mokti iklausyti ir suprasti, bti lanksios ir dirbti grupmis.

Nebraskos medicinos centro universitete technin patirtis, analitiniai gdiai ypa vertinami, kaip nekainojami ir emociniai gebjimai: asmeninio bendravimo gdiai, novatorikumas, veiksminga lyderyst, partnerysi sudarymas ir darbas visame tinkle. Amoco", didiulje naftos chemijos monje, puikiam darbui ininerijos ar informacini technologij vadybos srityje patirtis bei analitinis mstymas taip pat btini.

Bet labai svarbu ir pasitikjimas savimi, lankstumas, noras laimti, orientavimasis aptarnavim, takos valdymas ir kit moni ugdymas.

Gilindamasis imtus toki apibendrinim, susimsiau: kiek lemia emociniai gebjimai, palyginti su techniniais gdiais ir intelektu? Smulkesn io ir kit patvirtinani tyrim apraym r.

Jie i naujo ianalizavo pradinius keturiasdeimties vairi korporacij duomenis, kad nustatyt, kiek daugiau tam tikro gebjimo turjo geriausi darbuotojai, palyginti su vidutiniokais.

Emociniai gebjimai vl pasirod dvigubai svarbesni pirmavimui negu grynas intelektas ir patirtis. Lyderiavimo pranaumas Emociniai gebjimai ypa svarbs lyderiavimui, tai yra vaidmeniui, kurio tikslas - priversti kitus veiksmingiau dirbti. Lyderiai, nesu 48 Perengus patirties ribas Svarbus lanksi gdi atvejis 49 gebantys puoselti asmenini santyki, smukdo vis darb: vaisto laik, kelia nuoskaudas, menkina motyvacij ir atsidavim, kuria prieikum ir apatij.

Lyderio stiprybes ar silpnybes emocini gebjim srityje galima matuoti tuo, kiek organizacija gyja ar praranda savo valdom moni talent atsiskleidimo.

Pasalinio masto technologij kompanijos verslo tyrim vadybininkas atsako u du imtus tyrintoj visame pasaulyje. Tie vadybininkai privalo nuolat susitikinti su nauj produkt pasilym turiniais technikos ekspertais ir nutarti, ar ie pasilymai verti rinkos, be to, skatinti rinkoje smunkani produkt vadybininkus ir vadovauti pasimetusiems" tyrintojams, kuriems reikia nuorod. Jausmai iuose susitikimuose verda, - sako man vienas i t vadybinink.

Bet turi ilaikyti savo poir ir elgtis taip, kad tavimi pasitikt ir tave gerbt. Dauguma ms aplinkos moni yra verslo administravimo magistrai; analitinio darbo gdi jie turi, - pastebi jis.

Technini priemoni pakanka, betjieturi pajgti nusitverti krybikos minties ar pasilyti veiksming, praktin keli, kuris t pasilym paverst naudingu produktu.

Pasak to vadybininko, reikia toki savybi kaip savivoka, gebjimas velgti plaiau, buvimo jausmas, kad btum tas mogus, kuriuo visi pasiruo pasikliauti. Gebjimas bendrauti, prabilti ir bti igirstam, patenkintam paiam savimi - tai esminius skirtumus lemiantys gebjimai.

Ar dirbate pakyltas, energingas ir pasiruos aukotis, ar tiesiog bnate darbe nuo 8 val. Ar su jumis sunku dirbti, ar js laikomas lyderiu i prigimties?

Svarbs diplomatiniai gebjimai: ar pajuntate opias moni ir organizacij vietas? Ar galite krybikai rizikuoti ir prisitaikyti? Ar js karingas, links pakirsti kit moni pasitikjim savimi, ar kvepiate ir nukreipiate kitus mones? Pagaliau polinkis veikti: ar js orientuojats veiksmus, nuosekliai stengiats daryti tak verslui?

Daug aukiausio rango Kodak" vadybinink ikilo rinkos tyrim dka, taip pat ir prezidentas, ten praleids septynerius metus. Taiau tyrim teikiama rinka tik pradedama suprasti. Pus reikiam gdi yra techniniai, sako Wordenas. Ir nuostabu, kad btent juo smarkiai pasiymi geriausi darbuotojai. Tirdamas imtus kompanij, a supratau, kad emocinio intelekto svarba didja auktjant uimamai pareigybei organizacijoje.